Europalov - uke 10/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 102014 - Europalov - uke 10/2014

UKE 10/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 03.-09.03.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 27.02.2012. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 05.03.2014.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 27. februar 2014 fram til en felles enighet om Kommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Kompromisset må formelt godkjennes i de to EU-institusjonene før det kan publiseres og tre i kraft. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte kompromisset 5. mars 2014.

EU-henstilling om likelønn til menn og kvinner - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 08.03.2014
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.03.2014
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.03.2014
- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert 05.03.2014

ENERGI
- Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014.
Et EØS-notat om Kommisjonens forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 ble offentliggjort 8. mars 2014. Blant tiltakene Kommisjonen foreslår er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem.

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsttusjoners avlønninger og riskprofiler - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 04.03.3014
- Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Svensk departementsnotat offentliggjort 06.03.2014
- AIFM-direktivet: regler for og tilsyn med alternative investeringsfond - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 05.03.2014

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 03.03.2014.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet omtalte 3. mars 2014 arbeidet med revisjonen av EUs pakkereisedirektiv og den felles EØS/EFTA-kommentaren som Island, Liechtenstein og Norge i den forbindelse oversendte EU-institusjonene 26. februar 2014. Europaparlamentets komite for det indre marked voterte 11. februar 2014 over innstillingen om Kommisjonens forslag. Direktivforslaget tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen.

FORSKNING OG UTDANNING
Innovasjon i EU: statusrapport 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 04.03.2014

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - Utkast til kommisjonsnforordning godkjent av komite 26.02.2014 (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 06.03.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 26.02.2014 (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 06.03.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 26.02.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 06.03.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.03.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 05.03.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Visumfrihet for Moldova - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 05.03.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014
- Terskelverdier for statsstøtte 2014-2020 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 05.03.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.03.2014
- Mikrobiologiske kriterier for salmonella i griseskrotter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.03.2014
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.03.2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 05.03.2014
- Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.03.2014
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling

Fôrvarer
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.03.2014
Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.03.2014
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.03.2014

Plantesanitære forhold
- Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014

Næringsmidler
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
- Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.03.2014
- Import av colostrum og colostrumprodukter til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.03.2014
- Forekomst av T-2- og HT-2-toksin i korn og kornprodukter - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på bruk av visse påstander - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Bruk av natriumfosfater (E 339) i naturtarm til pølser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Godkjenning av helsepåstander på matvarer - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
Overvåking av spor av bromerte flammehevere i matvarer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 05.03.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.03.2014

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i mattilskudd med rød gjæret ris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.03.2014
Maksimale grenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet butafosfan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.03.2014
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.03.2014

MILJØ
- Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 - EØS-notat offentliggjort 08.03.2014. Se omtale under ENERGI.
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om ikke-CO2-gasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.03.2014. EØS-notat offentliggjort 07.03.2014
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Kompromiss fremforhandlet mellom representanter for Europaparlamentet og Rådet 04.03.2014
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om EU-register - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.02.2014
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 20.02.2014

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
Statusrapport for Europa 2020-strategien - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 05.03.2014

STATISTIKK
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.03.2014

TJENESTER
Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 24.01.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.03.2014
- Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014
- Utstyr for screening av personer på flyplasser - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014
- Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost - Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014
- Krav og administrative prosedyrer for flyveplasser - Pressemelding publisert av Kommisjonen 06.03.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 05.03.2014
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner - Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014