Europalov - uke 10/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.3.-12.3.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2017.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Forslag til fortolkningsdom [1] [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.3.2017

ENERGI
- EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) - EØS-notat offentliggjort 9.3.2017
- Beredskap i elektrisitetssektoren - EØS-notat offentliggjort 8.3.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitalkravsforordningen (CRR) - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2017
- Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning (ny versjon) sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
- Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.3.2017
- Handelsagentdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2016
- Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 7.3.2017
- Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - EØS-notat offentliggjort 9.3.2017

HELSE
- EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013 - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.3.2017
- Medisinsk utstyrsforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 7.3.2017 (enighet med EP)
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Rådets 1. gangsbehandling 7.3.2017 (enighet med EP)
- Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.3.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.3.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

- Produktansvarsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2017
- Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.3.2017
- Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Rådets 1. gangsbehandling 7.3.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- Visumlettelse for Georgia - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.3.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
- Import av visse hovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.3.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017
- Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2017

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffpreparater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoxaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2017

MILJØ
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.3.2017.
Ved nyetableringer eller større ombygginger av bensistasjoner etter 2011 må pumpene utstyres med såkalt Stage II Petrol Vapour Recovery (PVR) som skal redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) ved påfylling av bensin på motorkjøretøy. Innen utgangen av 2018 skal alle større bensinstasjoner være utstyrt med PVR-teknologi.

- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 7.3.2017
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 7.3.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.3.2017
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.3.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre - EØS-notat offentliggjort 8.3.2017

Plantevernmidler
- Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
- Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.3.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2017

STATISTIKK
Europeisk næringslivsstatistikk - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.3.2017

TRANSPORT
- Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 8.3.2017.
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.

- Adgang til yrket som veitransportør - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.3.2017.
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.3.2017
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.3.2017
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.3.2017
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.3.2017
- Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2017