Europalov - uke 11/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 112011 - Europalov - uke 11/2011

UKE 11/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.3-20.3.2011


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° EØS-finansieringsordningene 2009-2014 - Avtale publisert i EU-tidende 16.3.2011

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.3.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Høring igangsatt av Finanspartementet 14.3.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.3.2011

KATASTROFEBEREDSKAP
° Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 18.3.2011.
Justis- og politidepartementet sendte 18. mars 2011 på høring et forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven. Lovforslaget skal gjennomføre direktiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) i norsk rett. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen.

MATTRYGGHET
° Avlivningsdirektivet: dyrevelferd ved slakting (til 2013) - Norsk forskrift kunngjort 18.3.2011
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.3.2011
Midlertidig handel med såkorn av arten Triticum aestivum - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.3.2011

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Rådets 1. gangsbehandling 14.3.2011 (ny behandling i Europaparlamentet påkrevd).
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentet voterte 3. februar 2011 sin førstegangsbehandling av forslaget med blant annet å kreve at EU-landene fra 2016 bør samle inn 85% av alt elektronisk avfall. EUs miljøvernministre ble enige om lavere måltall da de behandlet saken 14. mars 2011. Rådet var også uenig med EP på flere andre punkter. Det blir derfor nødvendig med en ny forhandlingsrunde i Europaparlamentet og Rådet.

Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2011
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2011
° Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.3.2011

STATISTIKK
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2011
° Statistikk om avfall - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.3.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 17.3.2011 (ny behandling i Europaparlamentet påkrevet).
Europakommisjonen la i 2008 fram forslag til et direktiv som skal gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Erfaringsmessig er det for eksempel vanskelig å innkreve fartsbøter for utenlandsregistrerte biler som har forlatt landet, hvis førerne av disse ikke frivillig betaler foreleggene. Europaparlamentet ga i desember 2008 grønt lys for direktivet, med visse justeringer. I Rådet stilte imidlertid flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre 2. desember 2010 fram til en politisk enighet om forslaget. Etter formell behandling i Rådet 17. mars 2011, er det nå opp til Europaparlamenet å vurdere om medlemslandenes felles posisjon kan aksepteres. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) - Norsk forskrift kunngjort 15.3.2011.
Gjennom vedtak i EØS-komiteen ble Norge medlem av EUs sjøsikkerhetsbyrå EMSA i 2004. EMSA bistår Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, samt evaluering av effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA skal også bidra med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. EFTAs overvåkingsorgan pekte i februar 2010 på at to EMSA-forordninger ikke er implementert i norsk rett og stevnet Norge et år senere for EFTA-domstolen for mangelfull gjennomføring. Den 15. mars 2011 kunngjorde Norsk Lovtidend en forskrift om Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået med referanse til fire EU-forordningen knyttet til EMSA.

° Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning - Norsk forskrift kunngjort 15.3.2011

VARER
° Oppheving av direktiver om måling - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.3.2011
° Taubaneanlegg til persontransport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.3.2011