Europalov - uke 1/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12010 - Europalov - uke 1/2010

UKE 1/2010
Nye og endrede saker 28.12.2009-10.1.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Europalov oppgradert - Nyhetsoppslag 2.1.2010

ETABLERINGSRETT OG TJENESTEYTING
° Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift (endring i forskrift til opplæringsloven) kunngjort 7.1.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - Norske forskrifter kunngjort 5.1.2010
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norske forskrifter kunngjort 5.1.2010

FORBRUKERVERN
Barnesikringer på vinduer og verandadører - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.1.2010
Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.1.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske etikkkutvalg for naturvitenskap og ny teknologi (forlenget mandat) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.1.2010
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift (endring i forskrift til opplæringsloven) kunngjort 7.1.2010

HELSE
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 4.1.2010
° Vaksinering mot sesongbetont influensa - Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.12.2009
Erfaringene med EU-regelverket om kontroll med handelen med narkotikaprekursorer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.1.2010
° Legemidler til dyr - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Legemidler for mennesker - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA) - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 23.12.2009
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (omarbeiding) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2010
° Bruk av humane vev og celler i humanmedisin - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.1.2010 (gjennomføringsrapport)
° Innhold og merking av fluor i tannkrem - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Om bruk av visse hårfargemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.1.2010
° Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Tekniske spesifikasjoner for Schengen-konsultasjonsnettverket - Rådsvedtak publisert i EU-tidende 31.12.2009

MATTRYGGHET
Rapport om anvendelse i Norge av EØS-regler om dyrevelferd - Rapport lagt fram av EFTAs overvåkingsorgan 14.12.2009
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
Tiltak for bekjempelse av svinepest i Bulgaria - Norsk forskrift kunngjort 8.1.2010
° Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 7.1.2010
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner, ender og slaktekalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktegris, og fjørfe - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter - Sak om manglende norsk gjennomføring kunngjort av EFTAs overvåkingsorgan 6.12.2009
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Avslag for visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Endringer til listen over godkjente vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes matvarer og kosttilskudd - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010

MILJØ
Sektorer med risiko for karbonlekkasje - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 5.1.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Forbedring av det indre marked - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010

TRANSPORT
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
° Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2010
Bruk av svovelfattig drivstoff i skip ved kai - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.12.2009
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010

VARER
° Transportabelt trykkutstyr - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 7.1.2010
° Forbedring av det indre marked - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2010