Europalov - uke 1/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12011 - Europalov - uke 1/2011

UKE 1/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.1-9.1.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.1.2011.
EU-vedtok i 2007 et omforent direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner over landegrensene. Direktivet, som gjelder regulerte (beskyttede) yrker, er gjennomført i Norge gjennom en rekke forskrifter. Kommisjonen lanserte 7. januar 2011 en åpen konsultasjon om behovet for en revisjon av direktivet og en eventuell introduksjon av et europeisk yrkesbevis.

FINANSIELLE TJENESTER
° EU-rammeverk for krisehåndtering i finanssektoren - Høring igangsatt av Kommisjonen 6.1.2011

FORBRUKERVERN
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 3.1.2011.
Samarbeidsforordningen setter rammene for håndheving av felleskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS. Et endringsforslag som oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser, ble lagt fram av Kommisjonen 3. januar 2011. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.1.2011.
Se omtale over under Arbeids- og sosialpolitikk.

MATTRYGGHET
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.1.2011

° Endringsbestemmelser angående fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2011

MILJØ
° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2011.
Forordningen endrer et vedlegg i REACH-forordningen ved at det innføres to nye in vitro-testmetoder for øyeirritasjon som nylig er vedtatt av OECD. Disse testmetodene skal medvirke til at antall dyr som benyttes til forsøk skal begrenses til et minimum. Et EØS-notat fra Miljøverndepartementet om endringsforordningen ble offentliggjort 8. januar 2011.

° Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2011
° Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Havnestatskontrolldirektivet - Norsk forskrift kunngjort 7.1.2011.
EØS-komiteen vedtok 10. desember 2010 å innlemme det såkalte havnestatskontrolldirektivet i EØS-avtalen. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. En norsk forskrift som ble kunngjort 7. januar 2011, gjennomfører direktivet i norsk rett. Forskriften gjennomfører også en tilhørende forordning fra mai 2010 (se under) som gir detaljerte bestemmelser for skipsinspeksjoner.

° Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner - Norsk forskrift kunngjort 7.1.2011
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.1.2011
° Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein 4.1.2011: ikrafttredelse 1.3.2011

VARER
° Harmonisering av lovgivningen om målenheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.1.2011