Europalov - uke 1/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12012 - Europalov - uke 1/2012

UKE 1/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.01.-08.01.2012


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Norske forskrifter kunngjort 5.1. og 6.1.2012
° Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Miljøvennlig design av lysstoffrør: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.1.2012
Økodesignkrav for kjeler og kombikjeler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.1.2012
Økodesignkrav for støvsugere - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.1.2012
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.1.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 6.1.2012
° Defininsjoner vedrørende verdipapirfond - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.1.2012
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2012

FORBRUKERVERN
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.1.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Komiteinnstilling av 8.12.2011 til Europaparlamentets plenumsbehandling offentliggjort 5.1.2012

MATTRYGGHET
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 7.1.2012

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Omtale av kompromiss mellom EP og Rådet publisert av EU-delegasjonen 5.1.2012.
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentets miljøkomite avga 4. oktober 2011 sin innstilling til andregangsbehandlingen av forslaget. Gjennom såkalte trilog-forhandlinger kom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 21. desember 2011 til engighet om direktivet. Kompromissforslaget må formelt bekreftes av EP og Rådet før det kan publiseres i EU-tidende.

° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Dansk departementsvurdering offentliggjort 6.1.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 6.1.2012
° Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 6.1.2012
° Konsesjonsdirektivet - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 6.1.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger - Norsk forskrift kunngjort 6.1.2012