Europalov - uke 12/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 122012 - Europalov - uke 12/2012

UKE 12/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.03-25.03.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 19.3.2012.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la 29. august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Felles EFTA/EØS-kommentarer til forslaget utarbeidet av Norge, Island og Liechtenstein og oversendt til EU-institusjonene, ble offentliggjort 19. mars 2012.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Høring om tilpasning av dagpengeregler igangsatt av Arbeidsdepartementet 22.3.2012.
Forordningen opphever og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet. Formålet med den nye og moderniserte forordningen, som 1. mai 2010 trådte i kraft i EU-landene, er å gjøre regelverket enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vedtaket må ratifiseres av Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Storbritannia har bedt EU-domstolen vurdere sider ved EØS-relevansen av forordningen.

° Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 21.3.2012
° Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.3.2012
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester - Forslag lagt fram av Kommisjonen 21.3.2012

ENERGI
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser om energieffektivitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2012

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Lister over godkjente tilbydere av sertifiseringstjenester for elektroniske signaturer - EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Grønnbok om parallell bankvirksomhet - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 19.3.2012
EU-konsultasjon om bankkontoer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.3.2012
° Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2012
° Verdipapirmarkedsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2012

HELSE
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Høring om kostnadsmodeller igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.3.2012.
Med 89 mot 80 stemmer godkjente Stortinget 4. april 2011 at datalagringsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen. Stortinget vedtok samtidig den nødvendige lovendringen som er påkrevet for gjennomføring av direktivet i Norge. Beslutning i EØS-komiteen er ennå ikke fattet, men for ikke å forsinke ikrafttredelsen, la regjeringen opp til at Stortinget ga sitt samtykke på forhånd til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. Fristen for gjennomføring av direktivet for EUs medlemsstater var 15. september 2007.

° EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.3.2012.
EU-tidende publiserte 21. mars 2012 et 5-årige arbeidsprogram på radiospektrumsområdet vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Programmet er en del av en pakke som bl.a. skal bidra til å gjøre det enklere å etablere bredbåndsnett med høy kapasitet og sikre at det er tilstrekkelig frekvenser til rådighet for trådløs bredbåndskommunikasjon. Av et EØS-notatet utarbeidet av Samferdselsdepartementet går det fram at Norge gjennom sin frekvensforvaltning allerede har gjennomført mange av Kommisjonens foreslåtte tiltak om effektiv frekvensbruk og fleksibilitet, inkludert åpning for omsetning av frekvenstillatelser og tildeling av frekvenser gjennom generelle tillatelser.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 20.3.2012.
Justis- og politidepartementet fremmet 3. februar 2012 en proposisjon til Stortinget om endringer i utlendingsloven for å hjemle bruk av Schengen-standardiserte oppholdskort med elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk. Gjennom Schengensamarbeidet ble det i 2001 innført ensartet dokumentasjon for oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Dette innebærer at alle som får oppholdstillatelse i Norge vil få utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort med biometri.

MATTRYGGHET
° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.3.2012.
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen 15. november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. I etterkant av Europaparlamentets 1. gangsbehandling ble det fremforhandlet et kompromiss med Rådet. Endringsdirektivet ble publisert i EU-tidende 21. mars 2012 og skal anvendes i EU-landene senest fra 24. september 2012.

° Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2012
° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2012
° Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2012
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 19.3.2012

MILJØ
° Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Omtale av behandlingen i Rådet publisert av Norges EU-delegasjon 19.3.2012.
Etter flere års strid om felles EU-regler for utsetting og dyrking av genmodifiserte organismer i naturen, la Kommisjonen 13. juli 2010 fram forslag om endring av det såkalte utsettingsdirektivet med sikte på at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense GMO-utsetting på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Europaparlamentet gjorde 5. juli 2011 ferdig sin 1. gangsbehandling av forslaget. På rådsmøtet 9. mars 2012 lyktes ikke miljøvernministrene å komme fram til en felles holdning i saken.

° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2012
° Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
° IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing - EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring - EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
° Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.3.2012
° Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.3.2012
° Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.3.2012
° Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.3.2012
° Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.3.2012
Skipsopphuggingsforordningen - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
° Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.3.2012
° Kvalitetskrav til bensin og diesel - Gjennomføringsrapport for 2009 lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 21.3.2012
° Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.03.2012

SELSKAPSRETT
° Årsregnskaper for de minste bedriftene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.3.2012
STATISTIKK

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om innstigningskrav - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2012
° Typkegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2012
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.3.2012
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 23.3.2012
° Prosedyre for godkjenning av utdanningsinstitusjoner og eksaminatorer for lokomotivførere - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.3.2012
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 16.3.2012

VARER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.3.2012
° Standardiseringsforordningen - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 21.3.2012