Europalov - uke 13/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 132013 - Europalov - uke 13/2013

UKE 13/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.3.-31.3.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 25.3.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering - Grønnbok lagt fram og EU-høring igangsatt av Kommisjonen 25.3.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Industriell innovasjon i Europa: statusrapport 2013 - Scoreboard offentliggjort av Kommisjonen 26.3.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2013.
EUs justisministre vedtok 7. mars 2013 at andre generasjon av informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet, SIS II, skal tas i bruk 9. april 2013. Rådsbeslutningene ble publisert i EU-tidende 27. mars 2013. SIS er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengen-samarbeidet. Innføringen av SIS II ble vedtatt i EU i 2006 og godkjent av Norge gjennom Stortingssamtykke 11. juni 2008. På nærmere bestemte vilkår kan medlemsstatene utveksle visse typer informasjon via SIS-registeret. SIS II inneholder endringer i de tekniske og strukturelle rammer for registeret og innfører flere nye funksjoner.

- Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Godkjenning av et kroatisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 22.3.2013
- Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Importrestriksjoner for kjøtt og egg fra Ukraina - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Tiltak mot klassisik svinepest i Latvia - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: sykdomsfrie kystsoner i Finland og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Thailand - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, får, geiter, kaniner og hester - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Katalog over fôrvarer - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk - EØS-notat offentliggjort 26.3.2013

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet azametifos i fisk - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013
- Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Thailand - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013
- Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Import av økologiske varer fra tredjeland - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Forbud mot import av rå melk og meieriprodukter til konsum fra De nederlandske Antillene - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013
- Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2013
Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2013
- Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om klorsulon - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.3.2013

MILJØ
EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.3.2013

SELSKAPSRETT
Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 25.3.2013. Beslutningen trer i kraft 1.5.2013.
Norge meddelte 25. mars 2013 at de konstitusjonelle prosedyrer knyttet til innlemmelsen av bompengedirektivet i EØS-avtalen var fullført. EØS-komitevedtaket fra 2006 trer dermed i kraft 1. mai 2013. Bompengedirektivet (EFC-direktivet: Electronic Fee Collection) legger opp til at trafikanter kun skal måtte gå til anskaffelse av én betalingsbrikke ved kjøring i Europa - én europeisk elektronisk betalingstjeneste (European Electronic Toll Service - EETS). Direktivet må sees i sammenheng med Eurovignett-direktivet om bompengeavgifter for tunge godskjøretøyer. EU vedtok bompengedirektivet allerede i 2004, men la til grunn at EETS-kravene først skulle gjøres gjeldende i medlemsstatene tre år etter at detaljerte gjennomførings­bestemmelser var på plass. Disse ble først vedtatt i oktober 2009 gjennom kommisjonsbeslutning 2009/750/EF. Bompengedirektivets krav gjelder derfor i EU fra oktober 2012, men Kommisjonen fastslo i en rapport i september 2012 at det er store forsinkelser med gjennomføringen.

- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - EØS/EFTA-kommentar oversendt til EU-siden 22.3.2013