Europalov - uke 14/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 142011 - Europalov - uke 14/2011

UKE 14/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.4-10.4.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
Miljøvennlig design av elektrisk drevne ventilatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2011
° Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.4.2011.
Nesten tre år etter at Kommisjonen la fram forslag om et pasientrettighetsdirektiv, kunne EU-tidene 4. april 2011 publisere det nye direktivet, som skal være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning innen 25. oktober 2013. Direktivet vil gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet.

FINANSIELLE TJENESTER
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 8.4.2011
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 8.4.2011
Forbud mot utenlandsk kjøp av landbruksjord i Latvia: forlengelse av overgangsperiode - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.4.2011
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 7.4.2011. Se omtale under Forbrukervern.

FORBRUKERVERN
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 7.4.2011.
Europakommisjonen la 31. mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Justis- og politidepartemente sendte 7. april 2011 Kommisjonens forslag ut på alminnelig høring.

Alternativ tvisteløsning i forbrukersaker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.4.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2011
EU-strategi for romvirksomhet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.4.2011

HELSE
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.4.2011. Se omtale under Etableringsrett og -tjenester.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Stortingssamtykke 4.4.2011.
Med 89 mot 80 stemmer godkjente Stortinget 4. april 2011 at datalagringsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen. Stortinget vedtok samtidig den nødvendige lovendringen som er påkrevet for gjennomføring av direktivet i Norge. Beslutning i EØS-komiteen er ennå ikke fattet, men for ikke å forsinke ikrafttredelsen, la regjeringen opp til at Stortinget ga sitt samtykke på forhånd til deltakelse i EØS-komiteens beslutning. Fristen for gjennomføring av direktivet for EUs medlemsstater var 15. september 2007.

° Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 5.4.2011.
Med bakgrunn i et EU-vedtak fra mai 2010, sendte Samferdselsedepartementet 5. april 2011 et notat på høring om bruken av 800 MHz-frekvensbåndet, som ved overgangen til digitalt bakkenett er blitt tilgjengelig for andre formål ("den digitale dividende"). 800 MHz-båndet er spesielt attraktivt for mobilkommunikasjon på grunn av beliggenheten mellom 200 MHz og 1000 MHz i frekvensspekteret, et område som ifølge departementet anses for å være "indrefileten" av tilgjengelige frekvenser for mobilteknologi. Regjeringen kunngjorde i september 2009 at frekvensbåndet skal benyttes til moderne og rimelige mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet.

EU-strategi om frekvensforvaltning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.4.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Siste utvikling og framtidige prioriteringer i EUs konkurransepolitikk - Foredrag av EUs konkurransekommisær 8.4.2011
Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.4.2011

MATTRYGGHET
° Merking av matvarer - Rapport fra Norges EU-delegasjon offentliggjort 4.4.2011.
Helse- og matråden ved Norges EU-delegasjon kommenterer i en rapport fra 4. april 2011 behandlingen i Rådet og Europaparlamentet av Kommisjonens forslag fra 2008 om merking av matvarer. Uenighet om blant annet plassering av merkingen og adgang til nasjonale merkeregler gjør at saken nå er i andre forhandlingsrunde i de to EU-institusjonene.

° Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.4.2011.
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen 15. november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. Europaparlamentet gjorde 7. april ferdig sin 1. gangsbehanbdling av forslaget. En uenighet med Rådet om et eventuelt behov for korrelasjonstabeller over medlemslandenes gjenomføring av direktivet, gjør at saken må gå en ny runde i Parlamentet etter at Rådet har uttalt seg.

Forbud mot import av kjøtt fra visse områder i Sør-Afrika - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2011
Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjørfe og rugeegg - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.4.2011
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.4.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2011
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2011
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2011
° Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011
° Overgangsordning for merking av dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011

MILJØ
° Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011

SELSKAPSRETT
• ° Grønnbok om bedriftledelse og -styring - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 5.4.2011

STATISTIKK
° Statistikk om turisme - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2011
Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Høringer igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.4.2011.
Samferdselsdepartementet sendte 8. april 2011 på høring utkast til lovendring og forskrift for etablering av en klagenemd for passasjerrettigheter. Opprettelsen av en klagenemd er en del av gjennomføringen i norsk rett av EU-forordningen fra 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. Departementet foreslår samtidig at den eksisterende flyklagenemden inngår i det nye organet og at dette gis navnet transportklagenemden. Forordningen om jernpassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger. Høringsfrist er satt til 8. juli 2011.

° Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - Bakgrunnsrapport fra Norges EU-delegasjon 4.4.2011.
En rapport fra Norges EU-delegasjon 4. april 2011 kommenterer Kommisjonens hvitbok Transport 2050 som ble lagt fram 28. mars. Hvitboken inneholder forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. For å oppnå dette bør det blant annet innføres forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Også fly og skip bør ifølge Kommisjonen forberede seg på langt strengere utslippskrav.

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: rekommandasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.4.2011
° Jernbanesikkerhetsdirektivet: felles sikkerhetsmål - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2011
° Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring) - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2011
° Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.4.2011

VARER
° Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU - Stortingssamtykke 5.4.2011.
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen ble på EU-siden godkjent av Rådet 8. november 2010 og publisert i EU-tidende 10. november. Stortinget ga 5. april 2011 sitt samtykke til avtalen. Avtalen som vil bli undertegnet i Brussel 15. april og tidligst iverksatt fra 1. juli 2011, innebærer blant annet økte importkvoter inn til Norge på kjøtt og ost.

° Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2011.
Etter at EU-tidende 4. april 2011 publiserte en revisjon av det eksisterende byggevaredirektivet, vil nye EU-krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider bli innført fra 1. juli 2013. Ved revisjonen endres direktivet til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse.