Europalov - uke 14/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 142013 - Europalov - uke 14/2013

UKE 14/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 01.04-07.04.2013


• nye saker
- endrede saker

Nyhetsbrevet inneholder også noen saker fra uke 13; flere av disse ble først offentliggjort etter påske.

ENERGI
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Framdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013.
Kommisjonen offentliggjorde 27. mars 2013 en framdriftsrapport om gjennomføringen av målene i EUs fornybardirektiv. Direktivet etablerer et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel i 2020. Målene for de enkelte land står oppført i et vedlegg til direktivet. I tillegg kommer et bindende mål om 10 prosent fornybarandel i transportsektoren. Direktivet omfatter både elektrisitet, oppvarming/avkjøling og transport. Dette er en utvidelse av fornybardirektivet fra 2001, som kun omfattet elektrisitet. Direktivet endrer og oppdaterer bestemmelser og forpliktelser i fornybardirektivet fra 2001 og biodrivstoffdirektivet fra 2003.

Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013. Se omtale under MILJØ (under).
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument - Høringsmeddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013. Se omtale under MILJØ (under).
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.4.2013

FORBRUKERVERN
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.3.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Kvinner i forskning 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.4.2013.
Kommisjonen la 5. april 2013 fram en rapport med statistiske data om kvinner i forskning. Rapporten viser at selv om andelen av kvinnelige forskere i Europa er stigende, er kvinner stadig underrepresenteret i vitenskapelige disipliner og i forhold til å oppnå en forskerkarriere. På enkelte områder ligger Norge på topp i Europa, for eksempel når det gjelder andelen av kvinnelige ledere av høyere utdanningsinstitusjoner (31.8 %). For andelen av kvinnelige professorer plasserer Norge seg bare litt over EU-gjennomsnittet (21.4% mot EU 19.8%), langt unna topp-landet Romania (35.6%), men likevel foran Sverige (20.0%) og Danmark (15.0%).

HELSE
- Kosmetikkforordningen - EØS-komitebeslutning 5.4.2013.
EUs kosmetikkforordning fra 2009 ble 5. april 2013 innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen (skriftlig prosedyre). Forordningen, som erstatter det tidligere kosmetikkdirektivet, skal gi kosmetikkindustrien administrative lettelser, samtidig med at produktsikkerheten bevares minimum på dagens nivå. For virksomhetene vil det skje en forenkling ved at landenes ulike krav til registrering stort sett bortfaller. Kommisjonen skal i stedet opprette og drifte et register over alle kosmetiske produkter som er på markedet til enhver tid. Samtidig innføres det skjerpede krav til sikkerhetsvurderinger. Forutsatt at forordningen er gjennomført i norsk rett, skal det nye regelverket anvendes fra 11. juli 2013.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Varemerkedirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Komiteinnstilling av 28.2.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 3.4.2013.
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. I 2010 foreslo Kommisjonen å utvide ENISAs mandat og rolle. Den nye ENISA-forordningen er ennå ikke formelt vedtatt på EU-siden, men representanter for Europaparlamentet og Rådet ble 28. januar 2013 enige om en kompromisstekst. Kompromissteksten ble offentliggjort av Europaparlamentet 3. april 2013. Samferdselsdepartementet igangsatte 18. mars 2013 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 26.3.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EU-høring om utstedelse av besøksvisum (Schengen) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.3.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Kommisjonen 27.3.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2013
- Innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Mexico: endringsbestemmelser - Kommisjonsblutning publisert i EU-tidende 5.4.2013
- Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2013

Dyrefôr
- Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - Kommisjonsforordning publisert av EU-tidende 2.4.2013
- Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.4.2013
- Godkjenning av dikopperklorid-trihydroksid som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin - Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013
Fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner: endring av navn på innehaver av godkjenning - EØS-notat offentliggjort 3.4.2013

Næringsmidler
Forekomst av T-2 og HT-2-toksin i korn og kornprodukter - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.4.2013
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 5.4.2013

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2013

MILJØ
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013.
Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybardirektivet (se omtale under ENERGI).

- Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2013.
EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 26. juli 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet fra 2009 om utvidelse av kvotehandelsystem for klimagassutslipp. Tredje kvoteperiode vil vare i åtte år (2013-2020). Rettsakten innebærer at kvotesystemet også vil gjelde flere sektorer og flere gasser. En forskrift som gjennomfører direktivet i norsk rett ble kunngjort 5. april 2013.

- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling av 25.2.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 3.4.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument - Høringsmeddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.4.2013
- Persistente organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.3.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3.4.2013.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la i august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Et kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet ble formelt vedtatt 25. oktober 2012 og publisert i EU-tidende 14. november 2012 med effekt 20 dager senere. Nærings- og handelsdepartementet igangsatte 3. april 2013 en høring om norsk gjennomføring av IMI-forordningen og den såkalte standardiseringsforordningen.
- Standardiseringsforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3.4.2013

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2013

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.3.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere - Norsk lov kunngjort 5.4.2013.
En norsk lov om gjennomføring av EUs skipsrederforsikringsdirektiv og en forordning om forsikringskrav i luftfartssektoren ble kunngjort 5. april 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2013 (skipsforsikringsdelen). I følge regjeringens stortingsproposisjon om direktivet, har de fleste skip ansvarsforsikring i dag, men en del mindre skip må tegne nye og kanskje dyrere forsikringer for å etterkomme kravene i direktivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å etablere et sanksjonssystem for brudd på forsikringsplikten.

- Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Norsk lov kunngjort 5.4.2013.
EØS-komiteen vedtok i november 2010 å innlemme i EØS-avtalen en revidert EU-forordning om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Stortinget vedtok 19. februar 2013 en nødvendig lovendring for gjennomføring av forordningen sammen med EUs skipsrederforsikringsdirektiv i norsk rett. Lovendringen ble kunngjort 5. april 2013 med ikrafttredelse samme dag (for luftfartsdelen). Formålet med den reviderte forordningen er å bringe forsikringskravene for bagasje og last i samsvar med de nye ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen fra 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring.

- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.3.2013

VARER
- Standardiseringsforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 3.4.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.4.2013