Europalov - uke 15/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 152011 - Europalov - uke 15/2011

UKE 15/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.4-17.4.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.4.2011
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.4.2011
Definisjon av trygdetid - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.4.2011

ENERGI
Smarte elektrisitetsnett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Grønnbok om spill på internett - Dansk departementsvurdering offentligjjort 16.4.2011.
EUs tjenestedirektiv omfatter ikke tjenesteytere som tilbyr pengespill på internett. På bakgrunn av det voksende omfanget av nettsteder som tilbyr spill over landegrensene, ønsker Kommisjonen å kartlegge ulike forhold rundt denne type tjenester. Med utgangspunkt i en grønnbok og et tilhørende bakgrunnsdokument som ble lagt fram 24. mars 2011, inviterer Kommisjonen til en åpen konsultasjon om spill på internett med frist 31. juli 2011. På bakgrunn av høringen vil Kommisjonen vurdere om det er behov for et europeisk regelverk på området eller tiltak av andre slag. En dansk departementsvurdering av grønnboken ble offentliggjort 16. april 2011.

FINANSIELLE TJENESTER
Forbud mot utenlandsk kjøp av landbruksjord i Litauen: forlengelse av overgangsperiode - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.4.2011
Forbud mot utenlandsk kjøp av landbruksjord i Slovakia: forlengelse av overgangsperiode - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.4.2011
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 11.4.2011 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Anvendelse av EU-regler om flypassasjerers rettigheter ved avlysninger og forsinkelser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.4.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Konsultasjon om fremtiden til Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.4.2011
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2011

HELSE
Konsultasjon om handlingsplan for e-helse - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.4.2011
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.4.2011
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.4.2011
Krav til blod og blodkomponenter: maksimale pH-verdier for trombocytkonsentrater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Globale tiltak for internettsikkerhet - Rapport fra Norges EU-delegasjon 14.4.2011
° Rekommandasjon om tilgang til neste generasjons bredbånd - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.4.2011

MATTRYGGHET
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2011 og norsk forskrift kunngjort 15.4.2011
Programmer for bekjempelse av salmonella i fjørfe og egg i Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.4.2011
Bekjempelse av salmonella hos visse typer fjørfe og egg i Tunisia: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.4.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2011
Godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2011
Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2011
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2011

MILJØ
° Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Norsk lovendring kunngjort 15.4.2011.
I etterkant av EØS-komiteens vedtak 1. april 2011 om å innlemme luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen, kunngjorde Miljøverndepartementet 15. april 2011 en lov om endring i klimakvoteloven for gjennomføring av direktivet i Norge. Luftfartskvotedirektivet utvider EUs klimakvotesystem til også å omfatte luftfart. Stortinget ga 29. mars 2011 forhåndssamtykke til EØS-komitebeslutningen.

° Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.4.2011.
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la 21. desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsker Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Forslaget er sendt til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen håper det nye regelverket (Seveso III-direktivet) kan tre i kraft i 1. juni 2015. Et norsk EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 14. april 2011. Et norsk EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 14. april 2011.

Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.4.2011
° Kritier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.4.2011
° Miljøvirkningsdirektivet (kodifisering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 12.4.2011

NÆRINGSPOLITIKK
Single Market Act: - 12 innsatsområder for det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.4.2011

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.4.2011
Europakommisjonen la 24. februar 2011 fram et direktivforslag som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Kommisjonen mener det bør opprettes et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og at det fastsettes en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. Nærings- og handelsdepartementets EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 14. april 2011.

° Fusjon av aksjeselskaper (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.4.2011
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.4.2011

STATISTIKK
Kvalitetsstyring av europeisk statistikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.4.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2011
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - Høringer igangsatt av Samferdselsdepartementet 14.4.2011.
Samferdselsdepartementet sendte 14. april 2011 Kommisjonens hvitbok Transport 2050 på høring. Hvitboken, som ble lagt fram 28. mars 2011, inneholder forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. For å oppnå dette bør det blant annet innføres forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Også fly og skip bør ifølge Kommisjonen forberede seg på langt strengere utslippskrav.

° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 12.4.2011.
Europaparlamentets transportkomite vedtok 12. april 2011 sin innstilling for 2. gangsbehandlingen av revisjonen av eurovignettdirektivet for tungtransport. Kommisjonen la i 2008 fram forslag til et fornyet rammeverk for å internalisere de eksterne kostnadene forbundet med veitransport. Europaparlamentet har gått inn for at luftforurensing og støy her skal inkluderes og at inntektene herfra må øremerkes reinvesteringer i grønne og/eller alternative transportmidler. Rådets felles posisjon skiller seg både fra Kommisjonens og Parlamentets innstilling på flere områder. Ifølge Europaparlamentets pressemelding har transportkomiteen forsøkt å imøtekomme Rådet på en rekke punkter. Komiteinnstillingen er ventet å bli behandlet på Parlamentets plenumsforsamling i juni 2001. I forkant av dette vil det trolig bli ført diskusjoner med Rådet med sikte på en kompromissløsning.

° Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2011
° Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.4.2011
° Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.4.2011
° Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2011
° Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2011
° Endringer til kontrollapparatet for veitransport - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 29.3.2011
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2011
Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.4.2011

VARER
Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert 12.4.2011