Europalov - uke 15/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 152012 - Europalov - uke 15/2012

UKE 15/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.04-15.04.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 10.4.2012
° Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 10.4.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2012
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2012
Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2012
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.4.2012

FORBRUKERVERN
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Høring om tilpasning av dagpengeregler igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 12.4.2012.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet igangsatte 12. april 2012 en hæring om norsk gjennomføring av EUs nye forordning om merkning av tekstilprodukter. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.

FORSKNING OG UTDANNING
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.4.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-konsultasjon om tingenes internett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.4.2012

JUSTISSAKER
° Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Proposisjon til Stortinget om delegering av avslagskompetanse i visumsaker fremmet av regjeringen 13.4.2012

MATTRYGGHET
° Analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i bløtdyr - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2012.
Biotoksiner (naturlige gifter) består av mange forskjellige toksiner, inkludert algegifter i marine- og ferskvannsmiljø. En forordning som ble publisert i EU-tidende 11. januar 2011, tar sikte på å erstatte dagens analysemetoder av skjell, hvor det benyttes mus og rotter til biologiske målinger (bio-assay), med kjemiske metoder (væskekromatografi og massespektrometri). Forordningen ble innlemet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 21. oktober 2011.

° Import av fugler - endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.3.2012
Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.3.2012
° Søknadsprosedyrer i helsepåstandsforordningen - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Maksimumsgrenseverdier for enkelte plantevernmidler i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Begrensninger i bruk av bisfenol A i tåteflasker til spebarn - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander for matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler og ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2012
° Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2012
° Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2012

STATISTIKK
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.4.2012

VARER
° Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.4.2012