Europalov - uke 15/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 15/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.4-17.4.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Lavspenningsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016.
EU etablerte i 2011 et europeisk finanstilsynssystem. Regjeringen har nå bedt Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av det nye regelverket. Siden dette vil innebære overføring av myndighet fra Norge til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og EFTA-domstolen av betydelig omfang, vil det kreves 3/4 flertall i Stortinget. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank (dette faktaarket), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko. Utkastene til EØS-komitébeslutninger om disse og flere tilknyttede saker er til behandling i EUs organer og i de to andre EØS/EFTA-statene. For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av EU-regelverket, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komiteen. Regjeringen har samtidig fremmet en separat samtykkeproposisjon om endringer til avtalen mellom EFTA-statene om ESA og EFTA-domstolens kompetanse og arbeid i forbindelse med innlemmelse av de nevnte rettsaktene i EØS-avtalen.

- AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016,
Direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det er knyttet til den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA.

- Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Informasjon om investeringsprodukter - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner - Samtykkeproposisjon lagt fram av Utenriksdepartementet 15.4.2016
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel - Høring igangsatt av Finansdepartementet 12.4.2016
- Kapitaldekningsdirektivet (CRD IV) - Høring om anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer igangsatt av Finansdepartementet 12.4.2016

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.4.2016
- On-line innholdstjenester: kontraktsforhold - EØS-notat offentliggjort 10.4.2016
- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - EØS-notat offentliggjort 10.4.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - EU-høring om arbeidsprogrammet 2018-2020 for "Science with and for Society" igangsatt av Kommisjonen 11.4.2016
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.4.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.4.2016
- Heisedirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Organisk og avfallsbasert gjødsel - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.4.2016

HELSE
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om påfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa - Dansk departementsnotat av 13.4.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Radiodirektivet - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016.
Radiodirektivet skal blant annet sikre at forbrukerne kan benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

- Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 13.4.2016
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Lovproposisjon fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.4.2016
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.4.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.4.2016 (kompromiss med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.3.2016 (endelig vedtak). Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 14.4.2016..
Europaparlamentet har bekreftet enigheten med Rådet om EUs nye forordning for person­vern. Forordningen skal anvendes fra 2018. Kompromisset omfatter også et direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser. Direktivet er i motsetning til forordningen ikke merket EØS-relevant.

- Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - EU-høring igangsatt 12.4.2016. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 13.4.2016
- EUs inn- og utreisesystem - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 13.4.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
- Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.4.2016 (endelig vedtak)
- Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet - Svensk departementsnotat offentliggjortn 8.4.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Avlsregelverk for husdyr - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.4.2016.
Kommisjonen la 11. februar 2014 fram forslag til et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktivforslag rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse. Landbruksdepartementet publiserte i februar 2013 et EØS-notat om saken mens arbeidet med det nye regelverket var under forberedelse i Kommisjonen.

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.4.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 8.4.2016
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - EØS-notat offentliggjort 13.4.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016
- Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016
- Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Næringsmidler
- Kosttilskuddsdirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 13.4.2016
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.4.2016
- Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.4.2016
- Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum - EØS-notat offentliggjort 13.4.2016
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid - EØS-notat offentliggjort 15.4.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin - EØS-notat offentliggjort 12.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.4.2016

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019 - EØS-notat offentliggjort 13.4.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.4.2016

MILJØ
- Miljøansvarsdirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.4.2016
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.4.2016
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 16.4.2016
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.4.2016
- Reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 11.4.2016 (endelig vedtak)

Plantevernmidler
- Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloxyfop-P i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2016
- Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016
- Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsvarsanskaffelsesdirektivet - EU-høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 8.4.2016

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 12.4.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.4.2016

TRANSPORT
Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2016
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2016
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 16.4.2016
- Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Lovproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.4.2016