Europalov - uke 16/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 162013 - Europalov - uke 16/2013

UKE 16/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.04-21.04.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.4.2013.
En dom som fortolker visse sider av insolvensdirektivet ble avsagt av EU-domstolen 18. april 2013. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.4.2013.
EU-domstolen avsa 18.4.2013 en dom som fortolker deler av EUs trygdeforordning fra 1971. Regelverket ble i 2004 erstattet av en ny, oppdatert forordning, med i krafttredelse 1. mai 2010 i EU og 1. juni 2012 i EØS/EFTA-landene.

ENERGI
- Bygningsenergidirektivet (fra 9.7.2012): energieffektivitet av bygninger - Rapport om finansiell støtte til energieffektivitet i bygninger lagt fram av Kommisjonen 18.4.2013.
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter. Kommisjonen la 18. april 2013 fram en rapport knyttet til direktivet som analyserer hvordan støtte fra EU, Den europeiske investeringsbanken og andre offentlige kilder har bidratt til eller kan gi økt energieffektivitet i bygninger.

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.4.2013 (kompromiss med Rådet).
Finansdepartementet fremmet 22. mars 2013 en lovproposisjon til Stortinget om gjennomføring av regelverket som skal erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. Europaparlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss om regelverket, som ble formelt godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 16. april 2013. Etter tilsvarende godkjenning av Rådet vil de to rettsaktene bli publisert i EU-tidende. EØS/EFTA-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til det nye regelverket mens det var til behandling i de to EU-institusjonene.

Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2013. Se omtale under KATASTROFEBEREDSKAP.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.4.2013 (kompromiss med Rådet)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.4.2013 (kompromiss med Rådet).
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. I 2010 foreslo Kommisjonen å utvide ENISAs mandat og rolle. Den nye ENISA-forordningen er ennå ikke formelt vedtatt på EU-siden, men representanter for Europaparlamentet og Rådet ble 28. januar 2013 enige om en kompromisstekst. Kompromissteksten ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamlling 16. april 2013. Samferdselsdepartementet igangsatte 18. mars 2013 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): Risikoanalyse 2013 - Risikoanalyse lagt fram av Det europeiske grensekontrollbyrå 18.4.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt.
- Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt.

KATASTROFEBEREDSKAP
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.4.2013.
Europakommisjonen igangsatte 16. april 2013 en høring med utgangspunkt i en grønnbok om mulige tiltak på EU-plan for å bedre landenes muligheter for katastrofeforsikring. Høringsfristen er satt til 30. juni 2013. Parallelt la Kommisjonen fram en EU-strategi for klimatilpasninger (se nærmere omtale av denne under MILJØ).

MATTRYGGHET
Veterinære saker
- Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om epizootisk ulcerativ syndrom og om import fra Thailand - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Mattilsynet 15.4.2013
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Mattilsynet 15.4.2013
- Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - Kommisjonsbeslutning vedtatt 18.4.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - EØS-notat offentliggjort 20.4.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning bifalt av ekspertkomite 18.4.2013

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 15.4.2013
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 15.4.2013
Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.4.2013
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning bifalt av ekspertkomite 18.4.2013
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 15.4.2013

MILJØ
EU-strategi om klimatilpasninger - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.4.2013.
Europakommisjonen la 16. april 2013 fram en EU-strategi for klimatilpasninger basert på en høring høsten 2012. Samtidig igangsatte Kommisjonen en høring om katastrofeforsikring med utgangspunkt i en grønnbok (se nærmere omtale av denne under KATASTROFEBEREDSKAP).

- EUs system for kvotehandel med drivhusgassutslipp (ETS): endringsbestemmelser om kvotevolum 2013-2020 - Europaparlamentets plenumsforsamling sendte saken 16.4.2013 tilbake til ny komitebehandling. Omtaler publisert av Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 16.4.2013 og Norges EU-delegasjon 19.4.2013.
Med knepent flertall nedstemte Europaparlamentet 16. april 2013 et forslag til utsettelse av salg av klimakvoter. Det gjøres imidlertid unntak for kvotehandel for lufttransport (eget faktaark), hvor utsettelse ble innvilget. Flertallet mente at innblanding i utlysningssystemet for kvoter vil undergrave tilliten til ETS-systemet. Parlamentets plenumsforsamling sendte saken tilbake til miljøkomiteen for videre behandling.

- Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.4.2013
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.4.2013
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.4.2013
- Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.4.2013
- Skipsopphuggingsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.4.2013
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.4.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.4.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Norsk forskrift kunngjort 16.4.2013
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser om diflubenzuron - EØS-notat offentliggjort 16.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pyriproxyfen - EØS-notat offentliggjort 16.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimethylammoniumklorid - EØS-notat offentliggjort 16.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for thiamethoxam - EØS-notat offentliggjort 16.4.2013
Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter - EØS-notat offentliggjort 16.4.2013

SELSKAPSRETT
- Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 19.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2013. Norsk lovendring kunngjort 19.4.2013
Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 16.4.2013

STATISTIKK
- Statistikk over demografi i Europa - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 18.4.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som vegtransportør - Proposisjon om lovendring lagt fram av Samferdselsdepartementet 19.4.2013.
Samferdselsdepartementet la 19. april 2013 fram forslag til lovendring i forbindelse med gjennomføring av EUs veipakke fra 2009. Gjennom tre forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss, ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Lovendringene, som må vedtas av Stortinget, vil først tre i kraft etter at EU-forordningene er tatt inn i EØS-avtalen.

- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 15.4.2013.
Europakommisjonen la 15. april 2013 fram forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner fra 1996 med sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Det forslås blant å tillatte avrundede førerkabiner og bruk av aerodynimiske finner bak på vogntogene. Et avrundet frontparti vil ifølge Kommisjonen gi bedre synsfelt og kan bidra til redusert skadeomfang ved frontkollisjoner i lav hastighet. Det foreslås også endringsbestemmelser med tanke på installering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, samt kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Kommisjonsforslaget vil nå bli behandlet av Europaparlamentet og Rådet.

- Lydnivået til motorkjøretøy - EØS-notat offentliggjort 18.4.2013
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Proposisjon om lovendring lagt fram av Samferdselsdepartementet 19.4.2013
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Proposisjon om lovendring lagt fram av Samferdselsdepartementet 19.4.2013
- Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 19.4.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 18.4.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - EØS-notat offentliggjort 18.4.2013
- Bakkebaserte flyplasstjenester - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.4.2013

VARER
- Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013
- Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013
- Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010 - Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013