Europalov - uke 19/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 192014 - Europalov - uke 19/2014

UKE 19/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 05.-11.05.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 09.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-delen av EU-programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) for perioden 2014-20. Liechtenstein har valgt å ikke delta i EaSI-programmet, mens Island skal delta i hele programmet. Av budsjettmessige grunner foreslås det at Norge fra 2014 kun deltar i EaSI-programmets EURES-akse, og ikke i de øvrige deler av forordningen. EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA-statene og Sveits.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 08.05.2014
- Europeisk platform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Svensk departementsnotat offentliggjort 08.05.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Rådets 1. gangsbehandling 06.05.2014 (endelig vedtak)
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 05.05.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst - Meddelelse vedtatt av Kommisjonen 08.05.2014
- Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2) - Rådsvedtak 06.05.2014
- Fellesforetaket om Clean Sky 2 - Rådsvedtak 06.05.2014
- Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL) - Rådsvedtak 06.05.2014
- Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI) - Rådsvedtak 06.05.2014
- Fellesforetaket for innovative medisiner (IMI 2) - Rådsvedtak 06.05.2014

HELSE
- EUs helseprogram 2014-2020 - Proposisjon til Stortinget fremet av Utenriksdepartementet 09.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs helseprogram 2014-2020. Programbudsjettet er fastsatt til 449.4 millioner euro for hele perioden. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet før sommeren 2014.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak)
- Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk - Pressemelding publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 07.05.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-rundreisevisum - Svensk departementsnotat offentliggjort 05.05.2014.
Sveriges Riksdag offentliggjorde 5. mai 2014 et svensk departementsnotat om Kommisjonens forslag til et rundreisevisum. Formålet med forslaget er å gi besøkende fra land utenfor EU en mulighet til å reise rundt i Schengenområdet i opp til et år (uten å oppholde seg i et medlemsland mer enn 90 dager innenfor en periode på 180 dager), med mulighet for en forlengelse på opp til to år. Visumet vil f.eks. gjelde for kunstnere på turne i Schengenområdet, men også for individuelle reisende som turister, forskere og studenter som ønsker å oppholde sig i lengere tid i Europa. Kommisjonen har også lagt fram forslag til revisjon av visumforordningen fra 2009 og en meddelelse om en smartere visumpolitikk.

- Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser - Rådsvedtak 06.05.2014 (endelig vedtak)
- Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania - Rådets 1. gangsbehandling 06.05.2014 (endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EUs konkurransepolitikk i 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 06.05.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak).
Rådet bekreftet 8. mai 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet går nå til publisering i EU-tidende.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser for elektronisk identifikasjon - Rådets 1. gangsbehandling 06.05.2014 (endelig vedtak).
Rådet vedtok 6. mai 2014 endringer til EUs merkeforordning for å innføre en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og samtidig forenkle rapporteringsrutinene, i henhold til et kompromiss som ble inngått med Europaparlamentet i april 2014. EUs merkeforordning fra 2000 innførte en ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier.

- Import av akvatiske dyr fra Canada - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 09.05.2014. EØS-notat offentliggjort 05.05.2014
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak)
Beskyttelsestiltak mot svinediarre fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.05.2014
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting - EØS-notat publisert i EU-tidende 07.05.2014
- Mikrobiologiske kriterier for salmonella i griseskrotter - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014
- Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotracheitis i Italia - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014
- Godkjenning av Litauen som offisielt fri for brucellose - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til oppdrett av høner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.05.2014
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - EØS-notat offentliggjort 05.05.2014

Næringsmidler
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse:endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 05.05.2014
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.04.2014

Veterinærmedisin
- Maksimale grenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet triptorelinacetat - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - EØS-notat offentliggjort 06.05.2014

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidete papirprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 08.05.2014
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 05.05.2014. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 07.05.2014
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 06.05.2014 (endelig vedtak)
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.05.2014
Vilkår for bruk av methyl-nonylketone som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.04.2014
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.04.2014
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.05.2014
- Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.05.2014

NÆRINGSPOLITIKK
- Statusrapport for Europa 2020-strategien - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 05.05.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 08.05.2014
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 08.05.2014
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 06.05.2014

SELSKAPSRETT
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Svensk departementsnotat offentliggjort 08.05.2014

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 09.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs finansieringsordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020), den såktalt Connecting Europe Facility (CEF). Forordningen beskriver de finansielle ordninger som settes opp for å skape forenkling og synergi i finansiering av grensekryssende tiltak på de tre sektorområdene transport, energi og telekommunikasjon. EØS-komiteens beslutning legger opp til at EØS/EFTA-statene skal kun delta i telekommunikasjonsdelen (CEF Digital).

- Håndhevelse av trafikkvedtekter over landegrensene - Annuleringsdom avsagt av EU-domstolen 06.05.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 07.05.2014.
EU-domstolen opphevet 6. mai 2014 direktivet fra 2011 som skulle gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtektene over landegrensene. Dommen er knyttet til hjemmelsgrunnlaget for direktivet. I Rådet stilte flere land spørsmålstegn ved transport som hjemmelsegrunnlag for direktivet, slik Kommisjonen hadde foreslått, ettersom EU-traktaten ikke hjemler bruk av bøter på transportområdet. Høsten 2010 foreslo det belgiske EU-formannskapet å basere direktivet på EUs politisamarbeid, og med utgangspunkt i denne endringen kom samferdselsministre fram til en politisk enighet om forslaget. Det opprinnelige forslaget, med hjemmel i transportpolitikken, var merket EØS-relevant. Ifølge Stortingets EU/EØS-nytt, som omtaler saken 7. mai 2013, vil et nytt direktiv, vedtatt med ny hjemmel, mest sannsynlig være EØS-relevant.

- Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 07.05.2014
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: tilleggskart for inkludering av Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Azerbajan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.05.2014
- Innføring av eCall-tjenesten - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak)
- Fremme av innlands kanaltransport - Rådets 1. gangsbehandling 08.05.2014 (endelig vedtak)
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.05.2014

VARER
- Standardiseringsforordningen - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 09.05.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 9. mai 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke EØS-komitebeslutningen fra februar 2014 om innlemmelse av EUs nye standardiseringsforordning i EØS-avtalen. Forordningen erstatter regler om standardisering i tre eksisterende rettsakter, samtidig som det er foretatt endringer i regelverket som anses nødvendige for å forbedre det europeiske standardiseringssystemet.

Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 08.05.2014
- Taubaneforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 08.05.2014