Europalov - uke 20/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 202011 - Europalov - uke 20/2011

UKE 20/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.5-22.5.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2011

ENERGI
° Engros-omsetning på energimarkedet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.5.2011
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant. Olje- og energidepartementet offentliggjorde 20. mai 2011 et EØS-notat om Kommisjonens forslag til forordning.

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Foreløpig holdning ("general approach") vedtatt av Rådet 17.5.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Allmenn adgang til førskoleundervisning - Rådskonklusjoner vedtatt 20.5. 2011; EFTA/EØS-kommentar vedtatt 13.5.2011.
EUs utdanningsministre vedtok 20. mai 2011 en uttalelse om Europakommisjonens meddelelse fra 17. februar 2011 om å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre. De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 13. mai 2011 felles kommentarer til EU-institusjonene om meddelelsen. Ifølge Kommisjonen bør førskoleundervisningen ha en god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår.

° Fremme av læring gjennom mobilitet av unge - Rådsvedtak (politisk enighet) 20.5.2011
° Anbefaling om tiltak som kan redusere skolefrafall - Rådsvedtak (politisk enighet) 20.5.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-strategi for nettskyen (cloud computing) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2011

MATTRYGGHET

Veterniære forhold
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-komitevedtak 20.5.2011
Beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum - Norsk forskrift kunngjort 20.5.2011

Dyrefôr
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin: endringsbestemmelser om sammensetning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2011
Godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.05.2011

Næringsmidler
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Enzymer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Fornyet vurdering av tilsetningsstoffer i matvarer - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tilsetningdirektivet om tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tilsetningdirektivet for næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 20.05.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011
° Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner i næringsmidler av visse plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011

MILJØ
Begrensninger i bruk av kadmium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2011
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.5.2011
° Inspire-direktivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - EØS-komitevedtak notifisert av Island 16.5.2011: ikrafttredelse 1.7.2011
° Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata - EØS-komitevedtak notifisert av Island 16.5.2011: ikrafttredelse 1.7.2011
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - EØS-komitevedtak notifisert av Island 16.5.2011: ikrafttredelse 1.7.2011
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.5.2011
° Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Deltakere i kalibreringsarbeid mellom land med felles vanntyper - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Kriterier for når metallskrot opphører å anses som avfall - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2011

SELSKAPSRETT
° Grønnbok om bedriftledelse og -styring - Dansk departementsvurdering offentliggjort 16.5.2011

STATISTIKK
° Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 20.5.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 20.5.2011.
Et revidert EU-direktiv om kjøretøykontroll ble 20. mai 2011 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. En harmonisering av kontrollmetoder vil - særlig sett i sammenheng med Kommisjonens rekommandasjon 2010/378/EU - kunne åpne for at det i større grad godtas kontroller gjennomført i annen EØS-stat. Dette vil ifølge EØS-notatet, kunne få økonomiske konsekvenser for norske kontrollorganer.

° Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Bevegelseshemmede og togtrafikk - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om bombehunder - EØS-komitevedtak 20.5.2011

VARER
° Aerosoldirektivet (endring): sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Feiltoleranse for måleinstrumenter - EØS-komitevedtak 20.5.2011
° Direktiv om ikke-automatiske vekter - EØS-komitevedtak 20.5.2011
Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 18.5.2011