Europalov - uke 21/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 212013 - Europalov - uke 21/2013

UKE 21/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26.05.2013


• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.5.2013 (kompromiss med Rådet)
Kommisjonen la i oktober 2011 fram forslag til en EU-forordning om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Forslaget er merket EØS-relevant, men Norges olje- og energiminister har stilt spørsmålstegn ved relevansen. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok forordningen 21. mai 2013 etter at det ble fremforhandlet et kompromiss med representanter for Rådet. Etter at kompromisset også er bekreftet av Rådet, vil det bli publisert i EU-tidende. Medlemslandene har deretter to år på seg til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett.

FORSKNING OG UTDANNING
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.5.2013

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 21.5.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2013
- Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Toppdomenet .eu - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører EU-regelverket om toppdomenet .eu i norsk rett ble kunngjort 21. mai 2013. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene 2005. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Ifølge forordningen kan toppdomenet tildeles søkere som er etablert "within the Community". Europakommisjonen tolket opprinnelig dette til bare å omfatte EU-medlemslandene, dvs. ikke hele EØS-området. Kommisjonen endret imidlertid syn på saken i 2012, slik at det nå vil bli gitt adgang til registrering under .eu også for norske aktører.

- Implementering av toppdomenet .eu - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
- Utpeking av administrator for toppdomenet .eu - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013

KATASTROFEBEREDSKAP
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.5.2013 (kompromiss med Rådet). Se omtale under ENERGI.

MATTRYGGHET
Veterinære saker
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.5.2013
- Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.5.2013 (kompromiss med Rådet)
- Handel innen EU og import til EU av hunder, katter og ilder - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.5.2013 (kompromiss med Rådet)
- Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2013
- Godkjenning av et kroatisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.5.2013

Dyrefôr
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.5.2013
Godkjenning av kolinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.5.2013
Godkjenningn av Patent Blue V som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.5.2013
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2013
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2013
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.5.2013
Godkjenning av folsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.5.2013

Plantehygiene
- Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2013

Næringsmidler
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - Kommisjonsutkast godkjent av komitologikomite 23.5.2013
- Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 24.5.2013
- Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2013
- Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2013
- Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2013
- Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2013
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2013
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2013

MILJØ
- Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll (EMAS) - EØS-notat offentliggjort 24.5.2013
- Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner - EØS-notat offentliggjort 24.5.2013
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.5.2013 (kompromiss med Rådet). Se omtale under ENERGI.
- Havstrategidirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.5.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.5.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.5.2013
Kommisjonen la 23. mai 2013 fram forslag til en havneforordning (dette faktaarket) og en strategi for EUs havnepolitikk. Forordningen, som er merket EØS-relevant, gjelder havner som er angitt i EUs retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) fra 2011. Retningslinjene er innlemmet i EØS-avtalen, men spesifiserer ikke havner i EFTA EØS-landene.

EU-strategi for havner - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.5.2013
- Komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.5.2013
- Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - EØS-notat offentliggjort 22.5.2013
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart - EØS-notat offentliggjort 23.5.2013