Europalov - uke 2/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 22010 - Europalov - uke 2/2010

UKE 2/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.-17.1.2010


• nye saker
° endrede saker

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift (endring i forskrift om brukthandel) kunngjort 12.1.2010

FORBRUKERVERN
° Forbrukerkredittdirektivet - Proposisjon til Stortinget fremmet av Justis- og politidepartementet 15.1.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Høring igangsatt av Kunnkapsdepartementet 7.1.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 15.1.2010 (forskrift til mineralloven og forskrift om eksplosive varer til sivilt bruk)

FINANSIELLE TJENESTER
° Forbrukerkredittdirektivet - Proposisjon til Stortinget fremmet av Justis- og politidepartementet 15.1.2010

HELSE
° Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - Parlamentsprosedyrer fullført: Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 1.3.2010
° Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Parlamentsprosedyrer fullført: Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 1.3.2010
° God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker - Parlamentsprosedyrer fullført: Ikrafttredelse av EØS-komitevedtak 1.3.2010

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Kreativt innhold på nettet - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 13.1.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Tekniske spesifikasjoner for bruk av fingeravtrykk til biometrisk identifikasjon i Schengen-systemet - Godkjent av Norge 13.1.2010 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet
° Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2010

MILJØ
° Oppføring av flokumafen som et aktivt stoff (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2010
° Oppføring av tolyfluanid som et aktivt stoff (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.1.2010
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2010
° Vanndirektivet - Norsk forskrift kunngjort 12.1.2010
CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.1.2010

TRANSPORT
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.1.2010
CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.1.2010
Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.1.2010
° Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.1.2010
Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.1.2010
Erfaringene med listene over luftfartsselskaper med driftsforbud i EU ("svartelisten") - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.1.2010

VARER
° Tjenestedirektivet - Norsk forskrift (endring i forskrift om brukthandel) kunngjort 12.1.2010
° Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk - Norsk forskrift kunngjort 15.1.2010