Europalov - uke 2/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 22012 - Europalov - uke 2/2012

UKE 2/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.01.-15.01.2012


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 11.01.2012

FORBRUKERSAKER
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.01.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.01.2012
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 11.01.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte ved levering av tjenester generell økonomisk interesse - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 12.1.2012
° Terskelverdier for statsstøtte ved tjenester av generell økonomisk interesse - Omtale publisert av EU-delegasjonen 12.1.2012
° Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlige tjenester - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 12.1.2012
° Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.1.2012

MATTRYGGHET
° Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonale kontrollprogrammer for skrapesyke - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.1.2012
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.1.2012
° Importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.1.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 10.1.2012
° Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.1.2012

MILJØ
° Restriksjoner på bruk av kreosot - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2012.
Europakommisjonen vedtok 26. juli 2011 strenge regler for industriell bruk av beskyttelsesmidlet kreosot på grunn av stoffets kreftfremkallende egenskaper. Kreosot har blant annet vært benyttet til impregnering av jernbanesviller, telefon- og elmaster og treverk i barnehager og parker. Privat bruk av kreosot er allerede forbudt, men senest fra 1. mai 2013 skal landene ha innført lover som bare tillatter industriell bruk når det ikke fins egnede alternativer. Slik tillatelser vil imidlertid forutsette strenge sikkerhetstiltak mot eksponering.

STATISTIKK
Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.1.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012.
Et eksisterende EU-direktiv innførte fra 1. januar 2011 gradvis vesentlig strengere utslippsbestemmelser for utslipp av CO, HC, NOx og partikler fra motorer i nye traktorer. Utviklingen av nye motorer som overholder de nye kravene har vist seg mer krevende enn opprinnelig forutsatt, blant annet på grunn av reduserte forsknings- og teknologiinvesteringer under finanskrisen. Et endringsdirektiv som ble publisert 23. september 2011 utvider adgangen til å benytte direktivets fleksibilitetsordning ved overgang til de nye utslippskravene. Den vedtatte overgangsdatoen beholdes, men det vil være mulig å markedsføre tidligere motormodeller i et visst omfang også i en tid etter denne datoen. Et norsk EØS-notat om direktivet ble offentliggjort 11. januar 2012.

° Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
Avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.1.2012
° Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.1.2012
° Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.1.2011
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.1.2012

VARER
° Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.1.2012.
Etter at EU-tidende 4. april 2011 publiserte en revisjon av det eksisterende byggevaredirektivet, vil nye EU-krav til varer som inngår i bygge-og anleggsarbeider bli innført fra 1. juli 2013. Ved revisjonen endres direktivet til forordning for å sikre et harmonisert regelverk i alle EU-landene. Forordningen innfører bl.a. strengere markedskontroll på byggevareområdet for å sikre forbrukerne og styrke tilliten til CE-merket. Bæredyktighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer. Landene plikter å opprettes uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse.