Europalov - uke 2/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 22013 - Europalov - uke 2/2013

UKE 2/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.1.-13.1.2013


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.1.2013; Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt.
° Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2013

FINANSIELLE TJENESTER
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2013
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2013

FORBRUKERVERN
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 11.1.2013

HELSE
° Helsetrusler over landegrensene - Komiteinnstilling av 17.10.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 7.1.2013. Mulig plenumsbehandling 20.5.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Utveksling av personopplysninger med Uruguay - EØS-notat offentliggjort 11.1.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-notat offentliggjort 11.1.2013
° Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2013
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Japan - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.1.2013
Produkter av animalsk opprinnelse til konsum: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjema for helsesertifikater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.1.2013
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 9.1.2013
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 9.1.2013

Dyrefôr
Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og prydfisker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.1.2013
° Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 11.1.2013
° Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 11.1.2013
° Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 11.1.2013

Næringsmidler
° Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland - Norsk forskrift kunngjort 11.1.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.1.2013
Krav ved import av visse næringsmidler fra Ghana, India og Nigeria - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 9.1.2013
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 9.1.2013

MILJØ
° Industriutslippsdirektivet: bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS-notat offentliggjort 9.1.2013
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.1.2013

NÆRINGSPOLITIKK
EU-handlingsplan for entreprenørskap - Kommisjonsmeddelelse lagt fram 9.10.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge 11.1.2013; EØS-komitevedtak trer i kraft 1.3.2013.
Forordningen erstatter forordning (EF) 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), som EØS-komiteen i 2004 vedtok å innlemme i EØS-avtalen. Den nye forordningen gir i tillegg hjemmel for Kommisjonen (etter anmodning fra EASA) til å ilegge selskaper overtredelsesgebyr og tvangsmulkt dersom de innehar et sertifikat som er utstedt av EASA og ikke overholder de regelbestemte kravene som ligger til grunn for sertifikatet. Det skisserte systemet innebærer at EASA vil kunne anmode ESA om å fatte vedtak om økonomiske reaksjoner med direkte virkning overfor bedrifter i EFTA-statene. Ved innlemmelse i EØS-avtalen gis derfor ESA kompetanse til å fatte rettslig bindende vedtak med virkning for norske rettssubjekter. EØS-komiteen gjorde i desember 2011 vedtak om EØS-innlemmelse, men med forbehold om Stortingets samtykke. Regjeringen meddelte 11. januar 2013 at de konstitusjonell prosedyrene var fullført. EØS-komitebeslutningen trer dermed i kraft 1. mars 2013.

° Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 10.1.2013
° Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold - EØS-notat offentliggjort 10.1.2013
° Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.1.2013
° Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge 11.1.2013; EØS-komitevedtak trer i kraft 1.3.2013
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon) - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge 11.1.2013; EØS-komitevedtak trer i kraft 1.3.2013
° Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart - Norsk forskrift offentliggjort 11.1.2013
° Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.1.2013
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.1.2013
° Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.1.2013

VARER
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 11.1.2013