Europalov - uke 23/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 232011 - Europalov - uke 23/2011

UKE 23/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.6-12.6.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2011.
En norsk forskrift som gjennomfører direktiv 2009/38/EF ble kunngjort 7. juni 2011. Direktivet avløser, men viderefører samtidig i stor grad direktiv 94/45/EF, som i hovedsak ble implementert i Norge ved at tariffavtalen mellom LO og NHO om europeiske samarbeidsutvalg ble gjort allment gjeldende.

ENERGI
° EU-handlingsplan for energisparing 2011 - Rådskonklusjoner vedtatt 10.6.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.6.2011

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - Kompromiss mellom Rådet og Europaparlamentet inngått 6.6.2011; Pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10.6.2011.
Etter to og et halvt år kom representanter for EU-institusjonene 6. juni 2011 til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. Det vil gi blant annet forbrukere over hele Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Forbrukerdirektivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. Forhandlingsresultatet må bekreftes i formelle vedtak i Europaparlamentet og Rådet.

FORSKNING OG UTDANNING
Forskning og innovasjon i Europa - statusrapport 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.6.2011.
Kommisjonen offentliggjorde 9. juni 2011 en 765 siders rapport om forsknings- og innovasjonsituasjonen i EUs medlemsland og seks assosierte land (deltakerland i EUs rammeprogram for forskning, inkludert Norge). Rapporten, som vil bli utgitt annethvert år, er første utgave innenfor rammene av initiativet innovasjons-EU. Den erstatter en tidligere rapportserie om vitenskap, teknologi og konkurrenseevne. Rapportens åtte faktasider om Norge omfatter både nasjonal forsknings- og innovasjonsstatistikk og status for norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram pr. mars 2011.

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EUs digitale agenda: sammenlignsrapport 2011 - Rapport fra Norges EU-delegasjon publisert 6.5.2011.
Som en oppfølging til EUs digitale dagsorden, la Kommisjonen 31. mai 2011 fram en digital resultattavle (scoreboard) for perioden mai 2010-mai 2011. Resultattavlen omfatter data og analyser som tidligere ble offentliggjort i Kommisjonens årlige statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon. Den ledsages av en rekke onlinerapporter om ulike sider av den digitale dagsorden, som e-forvaltning og online-tillit og –sikkerhet. Konsekvensene av resultattavlen vil bli drøftet på en konferanse ("1st Digital Agenda Assembly") i Brussel 16.-17. juni 2011.

° Åpent internett og nettnøytralitet - Dansk departementsvurdering offentliggjort 11.06.2011

° Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.6.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visum-informasjonssystemene og Eurdac - Politisk enighet i Rådet 9.6.2010 (kompromiss med Europaparlamentet)

MATTRYGGHET
° Særskilte beskyttelsestiltak overfor fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2011.
Etter et utbrudd av fugleinfluensa (H5N2) i Sør-Afrika, vedtok Kommisjonen 1. juni 2011 å innføre særskilte beskyttelsestiltak for kjøtt og andre produkter fra fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika. Vedtaket innlemmes i EØS-avtalen ved hasteprosedyre.

° Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2011

MILJØ
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kopipapir og grafisk papir - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare PCer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.6.2011
Kriterier for tildeling av EEUs miljømerke til lyskilder - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.6.2011
CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2011

STATISTIKK
° Rapport om konjunkturstatistikk - 2011 - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 8.6.2011
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.6.2011
° Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.6.2011 (kompromiss med Rådet)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 7.6.2011 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 7. juni 2011 et kompromiss fremforhandlet med Rådet og Kommisjonen om eurovignettdirektivet. Kommisjonen la i 2008 fram forslag til et fornyet rammeverk for å internalisere de eksterne kostnadene forbundet med veitransport. Europaparlamentet har gått inn for at luftforurensing og støy her skal inkluderes og at inntektene herfra må øremerkes reinvesteringer i grønne og/eller alternative transportmidler. Straks også Rådet har bekreftet kompromisset, vil direktivet bli publisert i EU-tidende. To år senere skal det anvendes og være gjennomført i nasjonal lovgivning.

° Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser - Stortingssamtykke 6.6.2011.
Stortinget samtykket 6. juni 2011 til innlemmelse i EØS-avtalen av en revidert EU-forordning fra 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører. Formålet med revisjonen er å bringe forsikringskravene for bagasje og last i samsvar med de reviderte ansvarsgrensene i Montreal-konvensjonen fra 1999 om innføring av visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring. EØS-komiteen vedtok 10. november 2010 å innlemme forordningen i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.6.2011