Europalov - uke 24/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 242012 - Europalov - uke 24/2012

UKE 24/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.06-17.06.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - EØS-komitevedtak 15.6.2012.
Gjennom vedtak i EØS-komiteen 15. juni 2012 ble EFTA/EØS-landene formelt medlemmer av Det europeiske år for aktiv aldring 2012. Norge har imidertid deltatt i aktivitetene siden årsskiftet. EU har definert tre hovedutfordringer for innsatsåret: styrking av yrkesaktiviteten i Europa blant seniorer mellom 55 og 64 år, motivering til aktiv samfunnsdeltakelse og forebygging av helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker. Arbeidsdepartementet har utpekt Senter for seniorpolitikk (SSP) som koordinator for aktiviteter i Norge, som vil inkludere konferanser, informasjonskampanjer, erfaringsutveksling samt forskning- og kunnskapsutvikling.

° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 13.6.2012

ENERGI
EU-konsultasjon om havenergi - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2012 (frist 14.9.2012)

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 15.6.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° EU-regler for gjenoppretting og avvikling av banker og investeringsselskaper - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 11.6.2012

FORBRUKERVERN
° Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos) - EØS-komitevedtak 15.6.2012

HELSE
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler - Norske forskrifter kunngjort 15.6.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer - Norske forskrift kunngjorter 15.6.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - EØS-komitevedtak 15.6.2012.
EØS-komiteen vedtok 15. juni å innlemme AMT-direktivet i EØS-avtalen. Direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom en endring i 2007, som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen, er dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komitevedtaket trer først i kraft etter samtykkebehandling i parlamentene i Norge og Liechtenstein.

° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Omtale av forslaget publisert av EU-delegasjonen 15.6.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Politisk enighet i Rådet 8.6.2012.
Rådet kom 8. juni 2012 fram til politisk enighet om forslaget til en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.

° Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2012

KATASTROFEBEREDSKAP
° Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 15.06.2012.
EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og Island og EØS-komitevedtaket trer derfor ikke i kraft før dette er behandlet og vedtatt i de to parlamentene. Regjeringen fremmet 15. juni 2012 en proposisjon til Stortinget om samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Slaktekyllingdirektivet - EØS-komitevedtak 15.6.2012.
EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme EUs slaktekyllingsdirektiv fra 2007 i EØS-avtalen. Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2. I Norge er maksimalgrensen 34 kg/m2. Direktivet åpner imidlertid for høyere tetthet på visse betingelser.

° Handel med sæd fra storfe fra seminstasjoner og sædlagre - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Transport av hunder: beskyttelsestiltak mot infeksjoner av E. multilocularis - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til vaksinasjon mot rabies - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Sak om feilaktig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.6.2012
° Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2012
° Godkjenning av Litauen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.6.2012
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.6.2012
° Godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 13.6.2012
° Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2012
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.6.2012

Fôrvarer
Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.6.2012
Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.6.2012

Næringsmidler
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Grenseverdier for nitrat i grønnsaker - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 15.06.2012
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2012
° Næringsmidler for spedbarn, småbarn og spesielle medisinske formål (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.6.2012 (kompromiss med Rådet)

MILJØ
° CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - EØS-komitevedtak 15.6.2012.
EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme i EØS-avtalen CLP-forordningen for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Forordningen gjennomfører FNs globale harmoniserte klassifikasjonssystem (GHS). Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsen for internasjonal handel med kjemikalier. Den nye forordningen erstatter oransjefargede faresymboler med symboler på hvit bakgrunn med rød ramme. For helsefarlige produkter innføres to nye symboler. De eksisterende direktivene for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, stoffdirektivet og stoffblandingsdirektivet, som begge er innlemmet i EØS-avtalen, vil gjelde parallelt med den nye forordningen fram til 1. juni 2015.

° Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.6.2012 (kompromiss med Rådet).
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la 21. desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsker Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Europaparlamentet ferdigstilte sin 1. gangsbehandling av forslaget 14. juni 2012 gjennom et kompromiss med Rådet. Det gjenstår derfor bare en formell bekreftelse av kompromisset i Rådet før Seveso III-direktivet kan publiseres i EU-tidende.

° Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
EU-konsultasjon om strategi for klimatilpasning - Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 21.5.2012 (frist 20.8.2012)
° Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Rapportering fra overvåking av utsetting av genmodifiserte modifiserte organismer i miljøet - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2012
Offentlig innkjøp (EØS-avtalens vedlegg 16)
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Norske forskrifter kunngjort 12.6.2012

SELSKAPSRETT
° Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.6.2012.
EU-tidende publiserte 16. juni 2012 direktiv som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Direktivet fastsetter bestemmelser for et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og for en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene senest 7. juli 2014.

STATISTIKK
° Statistikk om turisme - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013 - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Vognkortdirektivet - Sak om feilaktig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.6.2012
° Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Samtrafikkevnen for drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka - EØS-komitevedtak 15.6.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia - EØS-komitevedtak 15.6.2012
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser - EØS-komitevedtak 15.6.2012

VARER
° Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.6.2012
Detaljerte regler for økologisk vin - EØS-notat offentliggjort 12.6.2012