Europalov - uke 25/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 252010 - Europalov - uke 25/2010

UKE 25/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.6-27.6.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende - Rådets 2. gangsbehandling (endelig vedtak) 24.6.2010

ENERGI
° Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010
° Elforsyningsdirektivet: forsyningssikkerhet og infrastrukturinvesteringer for elektrisitet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.6.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Høring igangsatt av Finansdepartementet 25.6.2010
Virkningene av kapitaldekningsdirektivet for den økonomiske konjunkturen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.6.2010

HELSE
° Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler - Norsk forskrift kunngjort (rettet) 22.6.2010
° Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst - EFTA-kommentarer av 1.6.2010 fra EFTAs arbeidsgruppe for folkehelse offentliggjort

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Varemerkedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010
° Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter (BEREC) - Hørings igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010
° Forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem - Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010
° Overgang fra Schengen-informasjonssystemet SIS 1+ til SIS II - Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2010

MATTRYGGHET
Tiltak mot klassisk svinepest hos viltlevende svin: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.6.2010
° Identifisering av hester (hestepass) - Norsk forskrift kunngjort 22.6.2010
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 24.6.2010

MILJØ
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.6.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst - EFTA-kommentarer av 1.6.2010 fra EFTAs arbeidsgruppe for folkehelse offentliggjort

OFFENTLIGE INNKJØP
° Felles koder for offentlige kontrakter (CPV) - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 16.6.2010 om manglende norsk gjennomføring

SELSKAPSRETT
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.6.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010
° Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010
° Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2010
° Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - Norsk forskrift kunngjort 24.6.2010
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 25.6.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.6.2010

VARER
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.6.2010