Europalov - uke 25/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 25/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.-21.06.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner - Rådskonklusjoner vedtatt 18.06.2015

ENERGI
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Framdriftsrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 15.06.2015
- Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 19.06.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden - Delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.06.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.06.2015
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater - Delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.06.2015
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.06.2015

HELSE
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 16.06.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Norsk lov kunngjort og sanksjoner 19.06.2015.
En norsk lov som gjennomfører EUs hitteverksdirektiv trer i kraft 1. juli. Direktivet gjelder digital til­gjengelig­gjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighets­havere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavpersonen ikke er kjent.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 15.06.2015.
EUs justisministre er blitt enige om en felles posisjon om forslaget til ny personvern­forordning. Det vil nå bli ført forhandlinger med Europaparlamentet med sikte på et kompromiss. Rådet og Europaparlamentet behandler for tiden også et forslag til direktiv om beskyttelse av personopplysninger. Direktivet omhandler i hovedsak beskyttelse med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser.

KONKURRANSE og STATSSTØTTE
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.06.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 11.06.2015
- Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.06.2015
- Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.06.2015. EØS-notat offentliggjort 17.06.2015
- Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.06.2015

Næringsmidler
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015
- Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.06.2015
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.06.2015

MILJØ
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.06.2015
- Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015
- Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015
- Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015
- Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015
- Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet - EØS-notat offentliggjort 20.06.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav - EØS-notat offentliggjort 17.06.2015

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.06.2015.
EØS/EFTA-landene oversendte 3. mars 2015 utkast til EØS-komitebeslutning til EU-siden om EUs regnskaps­direktiv fra 2013. Direktivet, som skal være gjennomført i nasjonal rett i medlemslandene senest 20. juli 2015, vil erstatte årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet gjennomførte i 2013 en høring om direktivets bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

- IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.06.2015

STATISTIKK
- Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.06.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.06.2015

TRANSPORT
- Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav - Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015
- Lydnivået til motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.06.2015
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 17.06.2015
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 17.06.2015
- Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015