Europalov - uke 26/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262010 - Europalov - uke 26/2010

UKE 26/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.6-4.7.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Høring igangsatt av Arbeidsdepartementet 2.7.2010 (dykkerarbeid)

ENERGI
° Bygningsenergidirektivet (til 1.2.2012): energieffektivitet i bygninger - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2010

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Tjenestedirektivet - Åpen konsultasjon (gjensidig evaluering av nasjonal gjennomføring) igangsatt av Kommisjonen 30.6.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Høring igangsatt av Finansdepartementet 30.6.2010
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Uformell enighet mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 28.5.2010
° Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.6.2010

FORBRUKERVERN
Høring om innføring av europeisk kontraktsrett - Nyhetsoppslag 4.7.2010
Grønnbok om europeisk kontraktsrett for forbrukere og næringsliv - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 1.7.2010
° Navn på visse tekstilprodukter - EØS-komitevedtak 2.7.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Høring igangsatt av Arbeidsdepartementet 2.7.2010 (dykkerarbeid)

HELSE
° Kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - Rådets 1. gangsbehandling 29.6.2010 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
° Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2010

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Europeisk patent: oversettelsesordninger - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.7.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.7.2010
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.7.2010
Internett og nettnøytralitet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2010
Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.6.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) i Bulgaria og Romania - Rådsvedtak publiseri i EUtidende 1.7.2010

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Forbudt å binde bilgaranti til verksteder - Nyhetsoppslag 4.7.2010
° Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder - EØS-komitevedtak 2.7.2010

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.7.2010

Dyrefôr
° Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner - EØS-komitevedtak 2.7.2010
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: forbud mot proteinprodukter fremstilt av gjærsortene Candida - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2010

Plantehygiene
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.7.2010

Næringsmidler
° Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Grenseverdier for okratoksin i matvarer - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.7.2010

MILJØ
° Kriterier for EUs miljømerke til utendørs maling og lakk - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kritierier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til harde belegg - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Miljøvirkningsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.6.2010

NÆRINGSPOLITIKK
Tiltak for Europas turistnæring - Nyhetsoppslag 4.7.2010
Strategi for Europas turistnæring - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.6.2010

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 1 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32 - EØS-komitevedtak 2.7.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2010

STATISTIKK
° EUs statistikkprogram (2008-2012) - Rapport (midtveisevaluering) lagt fram av Kommisjonen 30.6.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2010
° Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2010
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Komiteinnstilling av 22.6.2010 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling offentliggjort
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og førerkort - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2010
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet - EØS-komitevedtak 2.7.2010
° Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.7.2010
° Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2010
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.6.2010
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2010

VARER
° Transportabelt trykkutstyr - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.6.2010