Europalov - uke 26/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262011 - Europalov - uke 26/2011

UKE 26/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.6-3.7.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Trydgebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Samtidig rett til familieytelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Alders-, uføre- og etterlattepensjon - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat - EØS-komitevedtak 1.7.2011
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning - EØS-komitevedtak 1.7.2011
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende - EØS-komitevedtak 1.7.2011

ENERGI
° Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.7.2011.
En revidert utgave av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter,ble publisert i EU-tidende 1. juli 2011. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det er utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.

° Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Miljøvennlig design av lysstoffrør: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Energieffektiviseringsdirektivet - Rapport fra Norges EU-delegasjon 27.6.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.7.2011.
Som en respons på finanskrisen foreslo Europakommisjonen i 2009 nye regler for alternative investeringsfond. Kommisjonen ønsker et effektivt regulatorisk tilsyn for spesialfond innenfor EU, blant annet gjennom opprettelsen av et europeisk tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet (EMSA). Spesialfondene som vil bli berørt er i hovedsak hedgefond og private equity-fond. Etter halvannet års diskusjon i EU-institusjonene, vedtok Europaparlamentet 11. november 2010 en kompromisstekst som er blitt fremforhandlet med Rådet. Direktivet ble 1. juli 2011 publisert i EU-tidende. Medlemslandene vil få to år på å gjennomføre det nye regelverket i nasjonal rett.

° Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - Høring om gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 29.6.2011.
EU-tidende publiserte 11. desember 2010 et nytt EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.

° Adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia - EØS-komitevedtak 1.7.2011
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 28.6.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Fremme av læring gjennom mobilitet av unge - Rådsvedtak 29.6.2011
Anbefaling om tiltak som kan redusere skolefrafall - Rådsvedtak 29.6.2011

HELSE
° Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.7.2011.
EU-tidende publiserte 1. juli 2011 et endringsdirektiv til EUs legemiddeldirektiv. Endringsdirektivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Forfalskede legemidler kan inneholde ingredienser av gal eller dårligere kvalitet eller i feil menge enn i det godkjente legemidlet. De kan derfor utgjøre en betydelig helsefare. I kjølvannet av endringsdirektivet kan det for eksempel bli innført kontrollnummer på pakningene som vil sette apotekene i stand i å avsløre forfalskninger. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye reglene, som skal anvendes fra 2. januar 2013.

° Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Legemidler til avansert terapi - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Utdanning, autorisasjon og kontroll i forbindelse med bruk av humane vev og celler - EØS-komitevedtak 1.7.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland - EØS-komitevedtak 1.7.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.06.2011

MATTRYGGHET

Veterninære saker
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovesyke i Bulgaria: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.7.2011
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2011
° Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Stambøker for storfe - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Mål for redusert forekomst av salmonella-varianter hos høns - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Rapporteringskoder for dyresykdommer i Tyskland - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Import til Tsjekkia av gelatin til fremstilling av fotografisk materiale - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overvåkingsprogrammer for fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Kvalitetsprøving av laboratorier som tester effektivitet av vaksiner mot hundegalskap - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overgangsordninger for melk i Bulgaria - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i Tyskland - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose: revisjon av landlister - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Standardhelsesertifikat for dyr fra bedrifter - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for testing av rabiesvaksiner - EØS-komitevedtak 1.7.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.6.2011

Plantehygieniske saker
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2011
° Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011

Næringsmidler
° Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann - EØS-komitevedtak 1.7.2011
EU har fastsatt maksimumsgrenser for fluorinnhold i naturlig mineralvann og kildevann. For å gjøre det mulig å overholde regelverket, ble det i februar 2010 vedatt en forordning som tillater, på visse vilkår, fjerning av fluor ved hjelp av aktivert aluminium. I et EØS-notat som ble offentliggjort 26. november 2010, går det fram at Mattilsynet har vært i kontakt med næringen og er blitt meddelt at høye fluorverdier i naturlig mineralvann og kildevann fra Norge ikke er en aktuell problemstilling. EØS-komiteen vedtokk 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

° Forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker - EØS-komitevedtak 1.7.2011
En endringsbestemmelse til EUs plastdirektiv fra 2002 innfører forbud i EUs medlemsland mot bruk av bisfenol A (BPA) i produksjon av nye tåteflasker fra 1. mars 2011. Fra 1. juni 2011 blir det også forbudt å selge tåteflasker som inneholder bisfenol A. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Godkjent helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overvåking av akrylamid i matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Merking av vin: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011

MILJØ

Generelt
Luftkvalitet og renere luft for Europa: åpen høring - Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 30.6.2011
Harmonisering av miljødata i Europa: høring om standarder - Åpen konsultasjons igangsatt av Europakommisjonen 29.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.6.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til universal- og sanitetsrengøringsmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.6.2011

Farlige stoffer
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2011
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående abamectin - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2011
Markedsføring og bruk av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser angående imidacloprid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2011
Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.7.2011
° Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Bruk av farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kvikksølv, krom m.m. - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18) - EØS-komitevedtak 1.7.2011

Luft
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.7.2011
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006 - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser ved utvidelse til EFTA/EØS-landene - EØS-komitevedtak 1.7.2011

Avfall
° Avfallsdirektivet - EØS-komitevedtak 1.7.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter - EØS-komitevedtak 1.7.2011

STATISTIKK
° Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.7.2011
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 1. juli 2011 et EØS-notat om Kommisjonens hvitbok Transport 2050, som departementet 14. april 2011 sendte på høring. Hvitboken, som ble lagt fram 28. mars 2011, inneholder forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. For å oppnå dette bør det blant annet innføres forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer, samtidig som halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer flyttes over til tog og båt. Også fly og skip bør ifølge Kommisjonen forberede seg på langt strengere utslippskrav.

° Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme i EØS-avtalen en EU-forordning om endringer til avgiftsforordningen for flysikrings­tjenester. Endringene utgjør et sentralt element i de effektiviserings­bestrebelsene som er bakgrunnen for Single Sky II-pakken. Ifølge EØS-notatet er yterne av flysikringstjenestene ofte rettslige eller faktiske monopolister. Mens den gjeldede forordning bygger på at tjenesteyternes faktiske kostnader skal legges til grunn, innenbærer endringene at offentlige myndigheter i stedet skal fastsettes en normkostnad som er utmålt med tanke på å nå overordnede mål om kostnadseffektiv drift av luftrommet.

° Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Felles uttalelse fra Norge og EU etter forhandlingsmøte 29.6.2011.
Etter at Norge i EØS-rådet informerte partene om at man reserverer seg mot innlemming i EØS-avtalen av EUs tredje postdirektiv i sin nåværende form, ble et første konsultasjonsmøte mellom EU og Norge holdt 29. juni 2011. En felles uttalelse ble lagt fram etter møtet. Det nye direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der store deler av det europeiske postmarkedet er blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram, men pålegger medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

° Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering) - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.7.2011
° Overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.6.2011
° Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.6.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.7.2010 - EØS-komitevedtak 1.7.2011