Europalov - uke 26/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262013 - Europalov - uke 26/2013

UKE 26/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.-30.06.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.6.2013.
EU-tidende publiserte 29. juni 2013 et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger. EU-medlemslandene skal ha gjennomført det nye direktivet i nasjonal rett senest 1. juli 2016.

ENERGI
- Bygningsenergidirektivet (fra 9.7.2012): energieffektivitet av bygninger - Statusrapport om energinøytrale bygninger lagt fram av Kommisjonen 28.6.2013.
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter. Kommisjonen la 28. juni 2013 fram en rapport om EU-landenes fremskritt i retning av nesten energinøytrale bygninger.

- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert 28.6.2013.
EU-tidende publiserte 28. juni 2013 forordningen om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Medlemslandene skal ha gjennomført regelverket i nasjonal rett senest 19. juli 2015. Direktivet er merket EØS-relevant, men Norges olje- og energiminister har stilt spørsmålstegn ved relevansen.

- Krav til miljøvennlig utforming av PCer og servere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2013
Krav til miljøvennlig utforming av stekovner, kokeplater og kjøkkenvifter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.6.2013
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 11.6.2013
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 27.6.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Norske retningslinjer kunngjort 26.6.2013.
Norsk Lovtidend kunngjorde 26. juni 2013 retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i henhold til EUs nye betalingsdirektiv. Direktivet innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Det berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere.

- Kapitalbevegelsesdirektivet - Siste advarsel til Norge vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 26.6.2013.
EFTAs overvåkingsorgan vedtok 26. juni 2013 å sende en siste advarsel til Norge om feilaktig gjennomføring i norsk rett av deler av EUs kapitalbevegelsesdirektiv fra 1988. Norge ble i 2012 dømt for dette forholdet av EFTA-domstolen, men har ifølge ESA ikke etterkommet dommen. Overvåkingsorganet vurderer derfor å trekke Norge påny for domstolen.

- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.6.2013.
EU-tidende publiserte 27. juni 2013 EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og en forordning om soliditetskrav. De to rettsaktene skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2014. I mars 2013 fremmet Finansdepartementet en lovproposisjon til Stortinget om gjennomføring av regelverket som skal erstatte EUs to eksisterende kapitaldekningsdirektiver. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. EØS/EFTA-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til regelverket mens det var til behandling i EU-institusjonene.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2013
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 27.6.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 26.6.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 26. juni 2013 fram til et kompromiss om navn og innhold på EUs program for ungdom, utdanning og sport for neste 7-årsperiode. EU-parlamentarikerne ønsket å endre navnet til YES Europe (YES = Youth, Education and Sport), men har nå akseptert at Erasmus+ blir betegnelsen på det nye programmet. Det gjenstår å fastsette budsjettrammen for programmet, men dette vil først skje etter av EUs totale rammebudsjett for 2014-2020 er vedtatt.

HELSE
- Legemidler til barn - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.6.2013
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013
- Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 26.6.2013
- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2013
- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.6.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 27.6.2013
- Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.6.2013
- Kommunikasjonsverndirektivet: behandling av personopplysninger innen elektronisk kommunikasjon - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2013
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.6.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Visumlettelser for Moldova - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.6.2013
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2013.
Det reviderte regelverket for transport av kjæledyr over landegrensene ble publisert i EU-tidende 28. juni 2013. Den nye forordningen (dette faktaarket), det nye direktivet og den tilhørende gjennomføringsforordningen viderefører i hovedsak gjeldende regler, men søker å tydeliggjøre disse. Nytt er det imidlertid at Kommisjonen gis hjemmel til å gi regler om forflytning av hunder, katter og ildere som ikke er vaksinert mot rabies mellom rabiesfrie medlemsstater. De nye reglene skal anvendes i EU-landene fra 29. desember 2014.

- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2013
- Dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest: endringsbestemmelser for Tyskland, Frankrike og Slovakia - EØS-notat offentliggjort 26.6.2013
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2013
Import av dyr: oppdatering av standard helsesertefikater for tamsau og tamgeit - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 24.6.2013
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 24.6.2013
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 25.6.2013
Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av veddeløpshester etter kortvarig eksport - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 25.6.2013
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2013
- Handel innen EU og import til EU av hunder, katter og ilder - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.6.2013
- Bekjempelse av skrapesyke: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.6.2013
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 24.6.2013
- Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.6.2013

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2013
- Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2013
- Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 27.6.2013 og norsk forskrift kunngjort 28.6.2013

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2013.
EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG) ble publisert i EU-tidende 29. juni 2013. Forordningen erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler, trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland.

- Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 24.6.2013
- Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 27.6.2013 og norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2013

Veterinærmedisin
- Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 26.6.2013

MILJØ
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - EØS-notat offentliggjort 25.6.2013.
Norge utarbeidet i 2010 et forslag om å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem fenylkvikksølvforbindelser i hele EU/EØS. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Etter at det norske forslaget ble støttet av to vitenskapelige komiteer i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Utkastet ble i desember 2011 sendt til den såkalte komitologikomiteen for uttalelse. Komiteen består av representanter for EUs medlemsland samt EFTA/EØS-landene (uten stemmerett). Komiteen støttet Norges og ECHAs syn, og etter påfølgende klarering med Rådet og Europaparlamentet vedtok Kommisjonen forordningen 19. september 2012. Forordningen ble publisert i EU-tidende den påfølgende dag og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017.

- Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
I etterkant av at EFTAs overvåkingsorgan i februar 2013 åpnet sak om manglende gjennomføring i norsk rett av EUs ozonforordning og to tilknyttede forordninger, ble en norsk gjennomføringsforskrift kunngjort 28. juni 2013. Ozonforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. november 2012. Forordningen erstatter tidligere EU-rettsakter om utfasing av ozon-nedbrytende stoffer i henhold til Montreal-protokollen, inkludert forordning (EF) nr. 3093/94 og forordning (EF) nr. 2037/2000, som begge er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen går imidlertid lenger enn Montreal-protokollen på flere viktige områder.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til blandebatterier - EØS-notat offentliggjort 27.6.2013
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Europaparlamentets komiteinnstilling av 4.12.2012 offentliggjort 24.6.2013
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning semdt til komitologikomite 26.6.2013
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om kredittrettigheter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 27.6.2013
- Ozonforordningen (endringsbestemmelser): bruk av halongasser - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
- Stoffer som bryter ned ozonlaget: bruk av andre stoffer enn hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og analyseformål - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.6.2013
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet og Rådet 25.6.2013
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.6.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.6.2013
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Svensk departementsnotat offentliggjort 20.6.2013
- Kvalitetskrav til bensin og diesel - To rapporter lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.6.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.6.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet og Rådet 26.6.2013
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 26.6.2013
- Konsesjonsdirektivet - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 26.6.2013
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013

STATISTIKK
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2013.
En revidert utgave av forordningen om det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) ble publisert i EU-tidende 26. juni 2013. Forordningen om ENS-systemet ble sist oppdatert i 1995, men krevde en ny revisjon etter at det tilsvarende internasjonale FN-baserte nasjonalregnskapssystemet (SNA) ble oppdatert i 2008. EU-systemet er helt i tråd med FN-systemet, men presentasjon, kategorisering og detaljeringsgrad er tilpasset EUs behov.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.6.2013.
Etter at EFTAs overvåkingsorgan 29. mai 2013 besluttet å ta Norge til EFTA-domstolen for mangelfull gjennomføring i norsk rett av det reviderte EU-direktivet om kjøretøykontroll, ble en norsk forskriftsendring kunngjort 27. juni 2013. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011, innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen.

- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 27.6.2013
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 26.6.2013
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013
- Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2019
- Utstyr for screening av personer på flyplasser - EØS-notat offentliggjort 29.6.2013

VARER
- Fyrverkeridirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.6.2013.
Et direktiv om krav til salg av fyrverkeri ble publisert i EU-tidende 28. juni 2013. Formålet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Fyrverkeridirektivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.6.2013
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.6.2013
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - Norsk forskrift kunngjort 25.6.2013