Europalov - uke 29/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292011 - Europalov - uke 29/2011

UKE 29/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.7-24.7.2011


Nye, bedre oversikter over rettsakter i prosess
Europalov har forbedret kraftig oversiktene over hvor EU-rettsaktene befinner seg på ulike stadier i beslutningsprosessen. Lenker til de nye tabellene finner du under hvert av fagfeltene i venstre kolonne på nettsidens forside. Hvert steg i prosessen har fått sin egen seksjon i tabellen og på fagfelt som dekker mange områder, som f.eks. transport, kan tabellene filtreres på delområder, f.eks. vei-, jernbane- eller lufttransport. Som før, inneholder tabellene aktive lenker til rettsaktenes faktaark på Europalov, men ogå til de tilhørende EU- og EØS-vedtakene, samt norske lover og forskrifter.

• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.7.2011.
Europakommisjonen la 20. juli 2011 fram forslag til et direktiv og en forordning som skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. De nye rettsaktene vil, hvis de blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. Disse direktivene regulerer blant annet adgangen til utøve bankvirksomhet og fastsetter soliditetskrav som bankene må respektere.

Soliditetskrav til banker og invetseringsselskaper - Forslag lagt fram av Kommisjonen 20.7.2011
Forbrukerers rett til å opprette og bruke en bankkonto - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.7.2011

FORBRUKERVERN
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Rådets 2. gangsbehandling 19.7.2011 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet godkjente 19. juli 2011 et kompromiss med Europaparlamentet om en ny forordning om merkning av tekstilprodukter. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.

FORSKNING OG UTDANNING
° Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.7.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° EUs konkurransepolitikk 2010 - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 18.7.2011

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013) - EØS-komitevedtak 19.7.2011
EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 19. juli 2011 å innlemme EU-programmet MEDIA Mundus i EØS-avtalen. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. I følge regjeringen vil deltakelse i programmet kunne bli en døråpner mot disse områdene og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder som i dag er dominerte av Hollywood. MEDIA Mundus utlyste de første midlene i 2010 med søknadsfrist 15. oktober 2010, for utdeling i 2011. I utlysingen ble det åpnet for at norske aktører kunne søke om midler fra programmet forutsatt at det ble innlemmet i EØS-avtalen. Norsk deltakelse vil koste Kulturdepartementet rundt 2.9 millioner kroner for årene 2011-2013. I tillegg vil departementet tilby en nasjonal ekspert som vil arbeide i Kommisjonens sekretariat for MEDIA Mundus.

MATTRYGGHET
Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.7.2011
° Unntak fra uttransporteringsforbudet for visse dyr mottakelig for blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 22.7.2011
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011
Overgangsordninger for rå melk i Bulgaria: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Komitologikomiteens holdning (postiv) offentliggjort 21.7.2011
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: forlengelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning klarert med Rådet 19.7.2011
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning klarert med Rådet 19.7.2011

MILJØ
° Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter - EØS-komitevedtak 20.7.2011
Kommisjonsvedtaket fastsetter samlet kvotemengde for EU 27 for 2012 og for perioden 2013-2020 for luftfartsoperatør som omfattes av EUs kvotesystem for handel med drivhusgassutslipp (ETS). Vedtaket forutsetter at EØS-komiteen fastsetter tilsvarende tall for de tre EFTA/EØS-landene og dermed for hele EØS 30. EØS-komiteen fattet slikt vedtak 20. juli 2011 gjennom skriftlig prosedyre. Basert på EØS-komiteens volumtall skal Kommisjonen beregne en referanseverdi til bruk i ETS-systemet fra 1. januar 2012.

° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Rådets 2. gangsbehandling 19.7.2011 (ny behandling i Europaparlamentet påkrevd)
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentet voterte 3. februar 2011 sin førstegangsbehandling av forslaget med blant annet å kreve at EU-landene fra 2016 bør samle inn 85% av alt elektronisk avfall. EUs miljøvernministre ble enige om lavere måltall da de behandlet saken 14. mars 2011. Rådet var også uenig med EP på flere andre punkter. Rådet vedtok 19. juli 2011 formelt sin holdning (2. gangsbehandling), og denne vil nå bli vurdert av Europaparlamentet.

Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 15.7.2011
Reduksjon av svovelutslipp fra skip - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.7.2011; Rapport fra EU-delegasjonen publisert 20.7.2011

NÆRINGSPOLITIKK
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor - Rapport fra arbeidsgruppe levert til Kommisjonen 20.7.2011

STATISTIKK
° Statistikk om turisme - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2011
° Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2011.
EU-tidende publiserte 23. juli 2011 en forordning som påny vil tillate passasjerer å medbringe væsker, sprayflasker og kremer om bord i fly, men under forutsening at egnet utstyr for screening av slike produkter er tatt i bruk på flyplassene. Senest fra den 29. april 2013 skal alle flyplasser ha innført slik screening.

EU-strategi for digitale fartskrivere - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.7.2011
Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 19.7.2011
Retningslinjer for rapportering om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2011
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.7.2011
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor - Rapport fra arbeidsgruppe levert til Kommisjonen 20.7.2011
° Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: rekommandasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011
° Sertifisering av virksomheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.7.2011
° Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - EØS-komitevedtak 19.7.2011
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Utkast sendt til komitologikomiteen 14.07.2011