Europalov - uke 29/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292012 - Europalov - uke 29/2012

UKE 29/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.07-22.07.2012


GENERELT
På Europalovs faktaark er feltet "Siste endring" nå utstyrt med en direkte lenke til det omtalte dokumentet (EU-forslag, EU-vedtak, EØS-notat, norsk forskrift, etc.). Lenken fins også annet sted i faktarket - i en av boksene EU, EØS, Norge eller Diverse lenker - men vi tror en slik ekstra hurtiglenke kan lette bruken av Europalov.

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Norsk forskrift kunngjort 20.7.2012.
Forordningen opphever og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet. Formålet med den nye og moderniserte forordningen, som 1. mai 2010 trådte i kraft i EU-landene, er å gjøre regelverket enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Storbritannia har bedt EU-domstolen vurdere sider ved EØS-relevansen av forordningen. EØS-komitevedtaket krevde parlamentsprosedyrer i Liechtenstein og Island. Disse er fullført og vedtaket trådte i kraft 1. mai 2012. Norske forskrifter som gjennomfører forordningen ble kunngjort 22. og 29. juni 2012 og 20. juli 2012.

° Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.7.2012

ENERGI
Elektrisitet og gass over landegrensene: nettverkskoder og retningslinjer for 2013 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.7.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: rekommandasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.7.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012

HELSE
° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 19.7.2012
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2012.
Europaparlamentet og Rådet kom i slutten av mars 2012 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning - den tredje i rekken - om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett. Forordningen ble publisert i EU-tidende 30. juni 2012. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Forordning får direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. Samferdselsdepartementet kunngjorde 17. juli 2012 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen i norsk rett. Forskriftens materielle innhold trer først i kraft fra det tidspunkt EØS-beslutningen om innlemming av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft for EØS/EFTA-landene.

° Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.7.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-konsultasjon om retningslinjene for statstøtte til små og mellomstore bedrifters adgang til risikokapital - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.7.2012 (frist 5.10.2012)
EU-konsultasjon om revisjon av prosedyreforordningen for statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.7.2012 (frist 5.10.2012)

MATTRYGGHET
Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.7.2012
Import av storefesæd: endringsbestemmelser angående blåtunge og Simbuvirus - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.7.2012
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: endringsbestemmelser om Simbuvirus og epizootic hemorrhagic disease - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 20.7.2012
Importrestriksjoner for kjøtt og egg fra Ukraina - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 18.7.2012
° Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker - Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.7.2012 (frist 8.9.2012)
° Handel med sæd fra storfe fra seminstasjoner og sædlagre - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.7.2012 (frist 8.9.2012)
° Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 13.7.2012 (frist 8.9.2012)
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Russland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.7.2012

MILJØ
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.7.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Vognkortdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2012
° Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2012
° Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.7.2012
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.7.2012