Europalov - uke 29/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 29/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-19.07.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015
- Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

ENERGI
Energimerkeforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.07.2015.
EUs regelverk for energimerking av produkter bør revideres og gjøres mer forståelig, blant annet ved å gå tilbake til den mer kjente skalaen fra A til G. Det mener Kommisjonen, som samtidig foreslår at det eksisterende direktivet gjøres om til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

EU-høring om forsyningssikkerhet på elektrisitetsområdet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
EU-høring om energimarkedet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.07.2015

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør - Delegert kommisjonsbeslutning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 08.07.2015
Forbud mot en belgisk vinkelsliper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.07.2015
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Rådsvedtak 13.07.2015 (endelig vedtak)
- Merking av materialer brukt i fottøy - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

HELSE
- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015
- Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.07.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.07.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.07.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.07.2015
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H7N7 i Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.07.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.07.2015
- Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 09.07.2015
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.07.2015

Plantehygiene
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.07.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.07.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.06.2015

MILJØ
- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 15.07.2015.
Kommisjonen mener EU bør redusere sine utslipp av drivhusgasser med minst 40% innen 2030. Europaparlamentet og Rådet skal nå diskutere forslaget til videreføring av EUs kvotehandelssyem (ETS) etter 2020. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert kvotesystemet.

- WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015.
Et nytt direktiv som er inntatt i EØS-avtalen stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlaments- og rådsdirektiv vedtatt av Rådet 13.07.2015 (kompromiss med Europaparlamentet).
Rådet vedtok 13. juli 2015 et EU-direktiv om kvaliteten på bensin og dieselolje og fremme av bruk av fornybare energikilder. Rådet og Europaparlamentet kom i april fram til enighet om direktivet, som er et ledd i omleggingen til biodrivstoff og flytende biobrensler som leverer vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes.

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012 - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.07.2015
- WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Fornyet godkjenning av basissubstansen sulfosulfuron i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.07.2015
- Godkjenning av basissubstansen halauxifenmetyl i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.07.2015
- Fornyet godkjenning av basissubstansen treverdig fosfat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.07.2015
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015

STATISTIKK
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.07.2015

TRANSPORT
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Sikkerhet i jernbanetunneler - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.07.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015 - Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015