Europalov - uke 29/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 29/2018
PERSONVERNERKLÆRING
I forbindelse med ikrafttredelsen av personopplysningsloven som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge har vi utarbeidet en personvernerklæring for Europalovs nettsider og nyhetsbrev. Lenke til erklæringen er plassert nederst på sidene og på påmeldingssiden til nyhetsbrevet.

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.7.-22.7.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 13.7.2018 og kunngjort av domstolen 19.7.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2018*

ENERGI
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.7.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018

HANDELSFORENKLINGER
Vurdering og kontroll av yteevnen til metallbelagte sandwichpaneler til bruk i byggverk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.7.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-plan for regelforenkling - Høring igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018
InvestEU-programmet (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.7.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.7.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 20.7.2018. Samtidig trer den norske personopplysningsloven i kraft.
EØS-komiteen vedtok 6. juli å innlemme personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft 20. juli samtidig med personopplysningsloven som gjennomfører forordningen i norsk rett. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv fra 1995. Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene.

Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.7.2018*

Plantesanitære forhold
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp. - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.7.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.7.2018

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018*
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.7.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om octylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018*
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for kaffein og teobromin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018*

MILJØ
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018*
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018*
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018*
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2018*
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.7.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.7.2018*
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2018*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.7.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2018
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder etyl-butylacetylaminopropionat - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2018*
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - Norsk forskrift kunngjort 16.7.2018

Plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.7.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018

SELSKAPSRETT
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.7.2018*

STATISTIKK
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.7.2018
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.7.2018

TRANSPORT
Transportpakke 3: bærekraftig mobilitet for Europa - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.7.2018.
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.7.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet - Dansk departementsnotat offentliggjort 16.7.2018
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.7.2018