Europalov - uke 30/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302011 - Europalov - uke 30/2011

UKE 30/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.7-31.7.2011


Europalov med siste fortolkningsdommer i EU- og EFTA-domstolene
EU- og EFTA-domstolene avgir regelmessige dommer som fortolker EU-direktiver og -forordninger. Slike fortolkninger ("case law") har samme tyngde som de vedtatt tekstene og spiller derfor en viktig rolle for hvordan EU-regelverket skal praktiseres i EU og EFTA/EØS-landene. Europalov vil heretter gjøre oppmerksom på nye fortolkningsdommer, og faktaarkene vil bli utstyrt med en lenke til siste dom. Via lenken til EUs database Eur-Lex på faktaarket kan man i tillegg få full oversikt over tidligere dommer knyttet til den enkelte rettsakten. Siste dom i EFTA-domstolen falt 26. juli og gjaldt unionsborgerdirektivet.

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt i EFTA-domstolen 26.7.2011.
EFTA-domstolen avga 26. juli 2011 en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål fra Forvaltningsdomstolen i Liechtenstein vedrørende direktivet om fri personbevegelighet. EFTA-domstolen fant at retten til varig opphold i direktivet må forstås slik at en EØS-borger med varig oppholdsrett, som er pensjonist og mottaker av sosiale velferdsgoder i vertsstaten, har en rett til å kreve familiegjenforening selv om også familiemedlemmet vil kreve sosiale velferdsgoder.

° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 22.7.2011

ENERGI
° Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012): energieffektivitet i bygninger - Grunngitt uttalelse sendt til Norge fra EFTAs overvåkingsorgan 18.7.2011.
Mangelfull gjennomføring av direktivet i norsk rett førte til at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) brakte saken inn for EFTA-domstolen, der Norge ble dømt. ESA utstedte deretter et formelt åpningsbrev i mars 2010 for å få den norske regjeringen til å etterkomme dommen. Ifølge ESA tilfredsstiller ikke reglene som den norske regjeringen har vedtatt for å gjennomføre direktivet alle kravene i rettsakten. ESA oversendte derfor 18. juli 2011 en grunngitt uttalelse som en siste advarsel til Norge før saken eventuelt påny fremmes for EFTA-domstolen.

Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme - Komitologikomiteens holdning avgitt 22.6.2011

FORBRUKERVERN
Navn på tekstilprodukter: polypropylen/polyamid-bikomponentfiber - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2011
Metoder til bestemmelse av sammensetning av polypropylen/ polyamid-bikomponentfiber - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2011
Sikkerhetskrav til europeiske standarder for gymnastikkutstyr - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2011
° Sikkerhetskrav til stasjonært treningsutstyr - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2011
Barnesiksikring av innendørs persienner og gardiner med snorer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2011
Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - Komitologikomiteens holdning avgitt 4.7.2011 (positiv): klarering med Europaparlamenet og Rådet igangsatt

HELSE
° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 28.7.2011
Åpen konsultasjon om revisjon av tobakksdirektivet - Rapport om høringsresultatene lagt fram 27.7.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT
° Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 28.7.2011
° Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 28.7.2011
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 16.7.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.7.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.7.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2011
° Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Slovenia, Polen og Spania - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 28.7.2011
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2011
Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.7.2011
Ekvivalente metoder for testing av trikiner i kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.7.2011
° Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.7.2011

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 30.7.2011
Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler - Komitologikomiteens holdning avgitt 11.7.2011 (positiv): klarering med Europaparlamenet og Rådet igangsatt
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.7.2011
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.7.2011
Bestemmelser om frosset mat av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 12.7.2011
° Grenseverdier for nitrat i grønnsaker - Dansk departementsvurdering offentliggjort 24.6.2011
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.6.2011
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.7.2011

MILJØ
° Restriksjoner på bruk av kreosot - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.7.2011.
Europakommisjonen vedtok 26. juli 2011 strenge regler for industriell bruk av beskyttelsesmidlet kreosot på grunn av stoffets kreftfremkallende egenskaper. Kreosot har blant annet vært benyttet til impregnering av jernbanesviller, telefon- og elmaster og treverk i barnehager og parker. Privat bruk av kreosot er allerede forbudt, men senest fra 1. mai 2013 skal landene ha innført lover som bare tillatter industriell bruk når det ikke fins egnede alternativer. Slik tillatelser vil imidlertid forutsette strenge sikkerhetstiltak mot eksponering.

Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser - Kommisjonsutkast offentliggjort 30.7.2011
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Dansk departementsvurdering offentliggjort 17.6.2011
EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 27.7.2011
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjonerer før 2013 - Dansk departementsvurdering offentliggjort 1.7.2011
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - Komitologikomiteens holdning avgitt 19.5.2011 (positiv): klarering med Europaparlamenet og Rådet igangsatt

OFFENTLIGE INNKJØP
° Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - Utkast til kommisjonsvedtak offentliggjort 27.7.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.7.2011.
Kommisjonen la 26. juli 2011 fram forslag til revisjon av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter. Det nye direktivet, som også vil omfatte vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig vil det pålegge myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Forslaget skal nå diskuteres i Europaparlamentet og Rådet.

° Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2011.
EU-tidende publiserte 23. juli 2011 en forordning som påny vil tillate passasjerer å medbringe væsker, sprayflasker og kremer om bord i fly, men under forutsening at egnet utstyr for screening av slike produkter er tatt i bruk på flyplassene. Senest fra den 29. april 2013 skal alle flyplasser ha innført slik screening.

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2011
° Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer - Norsk forskrift kunngjort 29.7.2011
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 28.7.2011
° Krav til veiinfrastrukturens trafikksikkerhet - Grunngitt uttalelse om manglende norsk gjennomføring sendt fra EFTAs overvåkingsorgan 13.7.2011

VARER
Markedsføring av pyrotekniske produkter: referanser til standard EN 15947 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2011