Europalov - uke 30/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302012 - Europalov - uke 30/2012

UKE 30/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.07-29.07.2012


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Godkjenning av et sertifiseringssystem for bærekraftig produksjon av biobrensel - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.7.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2012.
EU-tidende publiserte 27. juli 2012 et nytt regelverk for såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, foreslo Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse.

EU-konsultasjon om investeringsfond - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.7.2012 (frist 18.10.2012)

FORBRUKERVERN
° Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat offentliggjort 27.7.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norsk forskrift om yrkesutøvelse for grunnskolelærere kunngjort 24.7.2012

HELSE
° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.7.2012 (frist 15.10.2012)
EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.7.2012 (frist 15.10.2012)

MATTRYGGHET
° EUs referanselaboratorium for biers helse - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 24.7.2012
° Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014) - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2012

MILJØ
° Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre).
EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 26. juli 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet fra 2009 om utvidelse av kvotehandelsystem for klimagassutslipp. Tredje kvoteperiode vil vare i åtte år (2013-2020). Rettsakten innebærer at kvotesystemet også vil gjelde flere sektorer og flere gasser.

° Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre).
Kvotehandelsdirektivet innførte en mekanisme for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprojekter for både karbonfangst- og -lagring (CCS) og innovative teknologier for fornybar energi. I et kommisjonsvedtak som ble publisert i EU-tidende 6. november 2010 fastsettes regler og kriterier for utvelgelse og gjennomføring av slike projekter, inkludert støtteordninger, basert på grunnleggende prinsippene for inntjening av kvoter og for forvaltning av inntekter. Kommisjonvedtaket ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. juli 2012.

° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.7.2012.
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det nye direktiv ble publisert i EU-tidende 24. juli 2012 og skal være gjennomført i EU-landene innen 14. februar 2014.

° Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.7.2012.
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la i desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsket Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Etter samstemmig vedtak i Europaparlamentet og Rådet ble det nye direktivet publisert i EU-tidende 24. juli 2012. Det skal være gjennomført i EUs medlemsland innen 31. mai 2015.

° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012
° Sektorer utsatt for karbonlekkasje - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013 - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
° Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsvedtak lagt fram av Kommisjonen 25.7.2012
° Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012
° Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Norsk forskrift kunngjort 24.7.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.7.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012
° Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012
° Sikkerhet i sivil luftfart - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.7.2012
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 19.7.2012