Europalov - uke 30/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302014 - Europalov - uke 30/2014

UKE 30/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.-27.07.2014


• nye saker
- andre saker

ENERGI
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.07.2014
Energimerking av husholdningsvifter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.07.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Verdipapiroppgjør og -sentraler - Rådets 1. gangsbehandling 23.07.2014 (endelig vedtak)
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Rådets 1. gangsbehandling 23.07.2014 (endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
- Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.07.2014

HELSE
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.07.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- EU-høring om regelverket for copyright - Høringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.07.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Rådets 1. gangsbehandling 23.07.2014 (endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.07.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
EU-strategi for europeisk kulturarv - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.07.2014

Næringsmidler
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.06.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.06.2014
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 17.07.2014
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.06.2014

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - Høring om utfyllende gjennomføringsbestemmelser igangsatt av Klima- og miljødepartementet 10.07.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 17. juli 2014 en grunngitt uttalelse til norske myndigheter om mangelfull gjennomføring i norsk rett av EUs miljøvirkningsdirektiv fra 2011 og plandirektiv fra 2001. En uke tidligere igangsatte Klima- og miljødepartementet en høring med forslag til forskriftsendringer for å imøtekomme ESAs innvendinger. Miljøvirkningsdirektivet, som er en kodifisert utgave av direktiv 85/337/EØF og senere endringer av dette, fastsetter generelle prinsipper for vurdering av miljøvirkningene med sikte på å supplere og samordne prosedyrene for tillatelse til offentlige og private prosjekter som sannsynligvis vil få stor innvirkning på miljøet. Vurderingen bør foretas på grunnlag av relevante opplysninger fra utbyggeren og eventuelt også fra myndighetene og fra den del av allmennheten som kan bli berørt av prosjektet.

- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 12.06.2014.
Rådet ferdigstilte 23. juli 2014 sin førstegangsbehandling av revisjonen av utsettingsdirektivet, hvor Kommisjonen har foreslått at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Ettersom Rådets holdning avviker fra Europaparlamentet førstegangsvedtak fra 5. juli 2011, går forslaget til en ny forhandlingsrunde i de to EU-institusjonene.

- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Rådets 1. gangsbehandling 23.07.2014 (endelig vedtak)
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Høring om utfyllende gjennomføringsbestemmelser igangsatt av Klima- og miljødepartementet 10.07.2014

NÆRINGSPOLITIKK
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 23.07.2014 (endelig vedtak)
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.07.2014
- Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.07.2014

VARER
- Lekter og profilers motstanddyktighet mot brann - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.07.2014