Europalov - uke 31/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 312013 - Europalov - uke 31/2013

UKE 31/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.07-04.08.2013


• nye saker
- andre saker

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - Norsk forskrift kunngjort 2.8.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser - Rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2013
- Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser - Rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelseregler for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om en behandlingsmetode av kjøtt - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.8.2013
- Import av fiskevarer til konsum: endringsbestemmelser for St. Helena - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.8.2013
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2013
- Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av veddeløpshester etter kortvarig eksport - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.8.2013

Næringsmidler
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2013
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2013
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2013

MILJØ
EU-høring om revisjon av grunnvannsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.7.2013.
Europakommisjonen igangsatte 30. juli 2013 en høring om vedlegg I og II til EUs grunnvannsdirektiv. Vedleggene etablerer felles EU-kvalitetsstandarder for nitrater og pesticider, samt en liste over stoffer som bidrar til at grunnvannet blir karakterisert som "i faresonen" og for hvilke medlemslandene skal innføre terskelverdier. Høringen er åpen til 22. oktober 2013.

- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat offentliggjort 30.7.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pulverisert maiskolbe - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.7.2013
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende eksisterende aktive stoffer - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 31.7.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24.7.2013.
Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 24. juli en høring om forskriftendringer som følge av gjennomføring av forordning (EU) nr. 392/2009. Den 7. juni 2013 ble det kunngjort en lovendring som hjemler gjennomføringen av EU-forordning fra 2009 om transport av passasjerer og deres reisegods til sjøs når det gjelder transportørens erstatningsansvar. EU-forordningen gjennomfører 2002-protokollen til Aten­konvensjonen av 1974, som inneholder strengere regler om ansvarsgrunnlaget, høyere ansvarsgrenser og nye regler om forsikringsplikt, og styrker derved passasjerenes erstatningsrettslige vern ved ulykker til sjøs betydelig i forhold til reglene i den opprinnelige Atenkonvensjonen av 1974.

EU-høring om adgang til trafikkdata - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2013

VARER
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.7.2013.
Ifølge EUs standardiseringsforordning som ble vedtatt i 2012 skal Kommisjonen hvert år utarbeide et arbeidsprogram for europeisk standardisering. I arbeidsprogrammet angis strategiske prioriteringar og mål til støtte for EUs regelverksutforming og politikk. Det første arbeidsprogrammet ble lagt fram 31. juli 2013.