Europalov - uke 34/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 342012 - Europalov - uke 34/2012

UKE 34/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.08-26.08.2012


NYTT PÅ EUROPALOV: ORDLISTE
Europalov har laget en ordliste med forklaring av over 150 ord og uttrykk som brukes i EU- og EØS-sammenheng. Ordlisten er utstyrt med lenker til kryssreferanser. Klikk på ORDLISTE i den horisontale menyen øverst på Europalovs nettsider eller klikk her for å åpne pdf-dokumentet. Send gjerne rettelser og forslag til endringer til info@europalov.no. Vi håper du vil ha glede av ordlisten!

• nye saker
° endrede saker

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Utveksling av personopplysninger med Uruguay - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.8.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene - EØS-notat offentliggjort 25.8.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Beskyttelsestiltak med hensyn til import av animalske produkter fra Kina - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.8.2012: Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Canada og Botswana - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012
° Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal) - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012
° Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012
° Godkjenning av Litauen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012
° Godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012

Dyrefôr
° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av fôr: bestemmelser om dioksiner og polyklorerte bifenyler - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: revisjon - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012

Plantesanitære forhold
° Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Næringsmidler
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012
° Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: revisjon - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012
° Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - EØS-notat offentliggjort 21.8.2012

Veterinærmedisin
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om klorsulon - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 21.8.2012
Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.8.2012
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.8.2012

STATISTIKK
Energistatistikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.8.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012.
EU innførte våren 2009 et nytt samsvarssertifikat (COC) for kjøretøy. En fabrikant som innehar en typegodkjenning for et kjøretøy er forpliktet til å levere et slikt sertifikat med hvert kjøretøy av samme type. COC er en offisiell erklæring om at kjøretøyet er i henhold til den typegodkjente utgaven. EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å innlemme rettsakten i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan åpnet i juni 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av denne og flere andre rettsakter knyttet til kjøretøyer (se under). En norsk endringsforskrift for gjennnomføring av disse ble kunngjort 24. august 2012.

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.5.2012
° Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.8.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.8.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Nytt direktiv for typegodkjenning av kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer - Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.8.2012
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.8.2012
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.8.2012

VARER
° Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene - EØS-notat offentliggjort 25.8.2012
Kategorier av druevin, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012
Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2012