Europalov - uke 34/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 34/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.8.-27.8.2017

EUROPALOVS FAKTAARK: BEDRE INFORMASJON OM EU-VEDTAK

I faktaarkenes seksjon "Nøkkelinformasjon" går lenkene til feltet "EU-vedtak (CELEX-nummer)" til EUs oversiktssider for rettsaktene hvor brukerne selv kan velge språk og format. Dette gjelder nå også eldre faktaark. På oversiktssidene, rett under rettsaktens tittel, har EU nylig lagt inn informasjon om den aktuelle rettsaktens status, dvs om den er i kraft eller ikke. Vi har derfor endret feltets tittel for å gjøre oppmerksom på dette. Således viser for eksempel faktaarket til forordning 260/2012 nå blant annet følgende under "Nøkkelinformasjon":

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft | 32012R01260

Et klikk på CELEX-lenken 32012R01260 bringer opp EUs oversiktsside for rettsakten med blant annet full tittel og statusinformasjon:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 EØS-relevant tekst
• I kraft

Ettersom alle Europalovs lenker til EU-vedtakene nå går til disse fleksible oversiktssidene, har vi fjernet tilleggsfeltene for dansk og engelsk versjon. Lenke til eventuell norsk oversettelse vises rett under feltet "EU-vedtak", jf. faktaarket nevnt over. Europalov håper snart å kunne tilby lenker til samtlige norske oversettelser av EU-rettsakter publisert i EØS-tillegget. Fortsatt er det imidlertid et generelt etterslep på flere år fra innlemmelsen i EØS-avtalen til den offisielle oversettelsen foreligger, selv om oversettelser av enkelte rettsakter nylig innlemmet i avtalen også er blitt publisert innimellom.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2017
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2017
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Norsk forskrift kunngjort 25.8.2017
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse - Norsk forskrift kunngjort 25.8.2017
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse - Norsk forskrift kunngjort 25.8.2017

ENERGI
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2017*
EU-høring om fjerning av hindringer for post-trade-tjenester i kapitalmarkedsunionen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.8.2017*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2017

FORBRUKERVERN
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Pressemelding om norsk tilgang til europeisk klageportal publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 25.8.2017. Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 25.8.2017.
Gjennom en ny EU-portal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land. - Dette er en tjeneste vi har jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling, sier forbrukerminister Solveig Horne i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet. Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til den nettbaserte klageportalen.

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartemnetet 22.8.2017.
EU-direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet igangsatte 22. august en høring om norsk gjennomføring av direktivet. Myndighetene i EU har nesten to år på seg til å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2017
VIS-forordningen: utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold - EU-høring om senking av aldersgrensen for fingeravtrykk fra 12 til 6 år igangsatt 17.8.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.8.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe - Norsk forskrift kunngjort 21.8.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe - Norsk forskrift kunngjort 21.8.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017

Fôrvarer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.8.2017
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2017
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2017

MILJØ
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.8.2017*
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift - EØS-notat offentliggjort 26.8.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5 - EØS-notat offentliggjort 26.8.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3, 4 og 5 - EØS-notat offentliggjort 26.8.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidholdige produkter av type 2 og 5 - EØS-notat offentliggjort 26.8.2017

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.8.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2017

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2017