Europalov - uke 35/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352010 - Europalov - uke 35/2010

UKE 35/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.8-5.9.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
° EØS-finansieringsordningene 2009-2014 - Stortingsproposisjon lagt fram av Regjeringen 3.9.2010

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Trydgebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Samtidig rett til familieytelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Alders-, uføre- og etterlattepensjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Det europeiske helsetrygdkortet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010

ENERGI
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2010

FORBRUKERSAKER
Norsk klageorgan for togpassasjerer på skinner - Nyhetsoppslag 5.9.2010
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Norsk lov og forskrift trådt i kraft 3.9.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.9.2010

MATTRYGGHET
° Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.9.2010 (om revisjon av forordningen)
Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.8.2010
Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: lister og krav til utstedelse av sertifikater - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.8.2010
Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.8.2010
° Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.8.2010
° Områder i Tyskland som er fri for klassisk svinepest - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.8.2010
° Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.8.2010
Handel med blandinger av fôrplantefrø til bevaring av det naturlige miljøet - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.8.2010
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.9.2010

MILJØ
° Inspire-direktivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Norsk lov (geodataloven) kunngjort og trådt i kraft (delvis) 3.9.2010
Kriterier og metodestandarder for god miljøtilstand i havområder - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.9.2010
° Grunnvannsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 31.8.2010

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 3.9.2010
° Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenster - Norske forskrifter kunngjort 3.9.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.9.2010
Norsk klageorgan for togpassasjerer på skinner - Nyhetsoppslag 5.9.2010
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Norsk lov og forskrift trådt i kraft 3.9.2010
° Samtrafikkevnen på jernbanenettet - EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: ikrafttredelse 1.10.2010
° Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet - EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: ikrafttredelse 1.10.2010
° Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet - EØS-komitevedtak notifisert av Liechtenstein: ikrafttredelse 1.10.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.9.2010