Europalov - uke 35/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352014 - Europalov - uke 35/2014

UKE 35/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.-31.08.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.08.2014

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 29.08.2014
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 29.08.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.08.2014
EU-tidende publiserte 28. august 2014 forordningen om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre er i dag ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye regelverket skal anvendes i EU-landene fra 1. januar 2015.

- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.08.2014.
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble publisert i EU-tidende 28. august 2014. Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EØS/EFTA-landene oversendte i oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.08.2014
- Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad - Norsk forskrifter kunngjort 26.08.2014
- Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norske forskrifter kunngjort 26.08.2014
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.08.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014

HELSE
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.08.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.08.2014
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.08.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
VIS-forordningen om informasjonsutveksling for visum til kortvarig opphold: oppstart for Albania, Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.08.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.08.2014.
Den 9. juli 2014, ti år etter revisjonen av EUs fusjonsforordning, la Kommisjonen fram en hvitbok med status for hvordan forordningen har fungert og med vurderinger om hvordan samarbeidet mellom landene og med Kommisjonen kan utvikles videre. Hvitboken, som er lagt ut til åpen høring, inneholder også forslag til konkrete endringer om hvordan EUs fusjonskontroll kan gjøres mer effektiv. Et svensk regjeringsnotat om hvitboken ble offentliggjort 29. august 2014.

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-prioriteringer for kulturarbeidet 2011-2014 - Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014.
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.

Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.08.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.08.2014
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 29.08.2014
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 29.08.2014
Erklæring om visse regioner i Polen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 29.08.2014
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 29.08.2014
- Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om standardsertifikater ved handel innen EU - Omtale publisert av Mattilsynet 29.08.2014
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 29.08.2014
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Mexico - EØS-notat offentliggjort 29.08.2014
- Import av råmelk og råmelkbaserte produkter for menneskelig konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014
- Import fra tredjeland av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia og Litauen - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk - EØS-notat offentliggjort 28.08.2014

Næringsmidler
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 29.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 29.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.08.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 25.08.2014
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og karminer (E 120) i mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.08.2014

MILJØ
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014
Norsk Lovtidend kunngjorde 26. august 2014 en forskrift som gjennomfører en EU-forordning om forbud mot fem kvikksølvforbindelser. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Norge utarbeidet i 2010 et forslag til EUs kjemikaliebyrå (ECHA) om å forby kvikksølvfobindelsene i hele EØS-området. Etter at forslaget fikk støtte av to vitenskapelige komiteer under ECHA, utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Forordningen ble vedtatt i september 2012 og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017. EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.08.2014
- Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap - EØS-notat offentliggjort 26.08.2014
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.08.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph - EØS-notat offentliggjort 30.08.2014
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringer for SMB - Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014
- Vilkår for bruk av tebuconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.08.2014
- Godkjenning av metaflumizon som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.08.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
&Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - EØS-notat offentliggjort 27.08.2014

STATISTIKK
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.08.2014
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.08.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norske forskrifter kunngjort 29.08.2014
- Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.08.2014
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding) - Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.08.2014
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.08.2014