Europalov - uke 36/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 362010 - Europalov - uke 36/2010

UKE 36/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.9-12.9.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Vikardirektivet: vikaransattes arbeidsforhold - Høring igangsatt 10.9.2010 av Arbeidsdepartementet
° Grønnbok om europeiske pensjonssystemer - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.9.2010
Europeisk år for aktiv aldring 2012 - Nyhetsoppslag 6.9.2010
Det europeiske år for aktiv aldring 2012 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 6.9.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 10.9.2010
° Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker - EØS-komitevedtak trer i kraft 1.11.2010
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010

FORBRUKERVERN
° Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 9.9.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske forskningsrådet: drift og resultater i 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.9.2010
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 8.9.2010 (endelig vedtak)

HELSE
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 8.9.2010 (endelig vedtak)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 9.9.2010
° PSI-direktivet: viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor - Åpen høring om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 9.9.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Høring igangsatt av Justis- og politidepartementet 8.9.2010

KATASTROFEBEREDSKAP
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.9.2010

MATTRYGGHET
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2010

MILJØ
Havdata og havobservasjoner: planlagte EU-tiltak 2011-2013 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.9.2010
° Inspire-direktivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer -
° Informasjon om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Resultater fra forsøk med utsetting av genmodifiserte planter -
° Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010

SELSKAPSRETT
° Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
° Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS) - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1 - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 og IFRS 7 - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 24 og IFRS 8 - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRIC-fortolkningsbidrag 14 - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
° Endring av visse regnskapsstandarder: IFRIC-fortolkningsbidrag 1 og IFRS 1 - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010

STATISTIKK
EUs statistiske årbok 2010 - Årbok utgitt av Europakommisjonen (Eurostat) 9.9.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2010
° Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.9.2010
° Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og førerkort - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.9.2010
Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.9.2010
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Norsk forskrift kunngjort 7.9.2010
Forebygging av piratangrep mot skip - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.9.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2010