Europalov - uke 37/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 372010 - Europalov - uke 37/2010

UKE 37/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.9-19.9.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010
Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.9.2010
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.9.2010

FORBRUKERVERN
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010
° Navn på visse tekstilprodukter - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos) - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010 (endelig vedtak)
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010 (endelig vedtak)
EU-flaggskip om ungdomsmobilitet og høring om nye programmer - Nyhetsoppslag 15.9.2010
Meddelelse om ungdom i bevegelse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.9.2010
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.9.2010
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010

HELSE
Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Høring om neste fase av EUs kulturprogram - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.9.2010

MATTRYGGHET
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2010
° Veikart for bekjempelse av prionsykdommer (TSE) - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 15.9.2010
° Tiltak mot klassisk svinepest hos viltlevende svin: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010

MILJØ
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Komiteinnstilling av 2.9.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort

SELSKAPSRETT
Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2010

STATISTIKK
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010
° Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010
° Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010
Om utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.9.2010
Økt konkurranse på jernbanemarkedet? - Nyhetsoppslag 18.09.2010
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Forslag lagt fram av Kommisjonen 17.9.2010
° Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Rådets 2. gangsbehandling 14.9.2010 (endelig vedtak)
° Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring) - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 13.9.2010
Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om flaggstatskriterier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2010
Havnestatskontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rederiets ytelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2010
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 6.9.2010 - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010

VARER
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.9.2010
° Byggevaredirektivet (revisjon): markedsføring av byggevarer - Rådets 1.gangsbehandling 14.9.2010
° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Rådets 1. gangsbehandling 14.9.2010
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010
° Navn på visse tekstilprodukter - Norsk forskrift kunngjort 14.9.2010