Europalov - uke 37/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 372011 - Europalov - uke 37/2011

UKE 37/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.9.-18.9.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2011

ENERGI
° Engros-omsetning på energimarkedet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.9.2011 (kompromiss med Rådet).
Europakommisjonen la 8. desember 2010 fram forslag til en forordning som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forslaget er merket EØS-relevant. Europaparlamentet gjorde 14. september 2011 ferdig sin behandling av saken i et kompromiss med Rådet. Rådet må formelt bekrefte avtalen med EP før forordningen kan publiseres i EU-tidende.

° Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 16.9.2011

FORBRUKERVERN
Beskyttelse av barn i den digitale verden - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011

FORSKNING OG UTDANNING
Moderninsering av høyere utdanning i Europa: finansiering og soiale forhold 2011 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009 - Årsrapport lagt fram 14.9.2011
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011 - Høring igangsatt av Europakommisjonen 13.9.2011
° Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2011

HELSE
Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk udstyr - Dansk departementsvurdering offentliggjort 14.9.2011
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011
° Farging av legemidler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Markedsføringstillatelser for legemidler - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Legemidler til avansert terapi - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Vernetiden for opphavsrett - Rådets 1. gangsbehandling 12.9.2011 (endelig vedtak).
Med kvalifisert flertall vedtok Rådet 12. september 2011 et endringsdirektiv som forelenger vernetiden fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters opphavsrett til sine innspillinger. Rådet bekreftet dermed et kompromiss som ble fremforhandlet med Europaparlamentet allerede i april 2009.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011.
Europakommisjonen la 16. september 2011 fram forslag til en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. I dag kan nasjonale myndigheter selv vedta slik gjenninnføring ved alvorlige trusler mot den offentlige orden eller rikets sikkerhet. Europakommisjonen ønsker i stedet en ordning hvor vedtak treffes på europeisk plan etter forslag fra Kommissionen baseret på et kvalifisert flertall blant medlemsstatenes eksperter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse.

Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Revidert forslag lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011.
Europakommisjonen la 16. september 2011 fram et revidert forslag til en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene. Det opprinnelige forslaget ble lagt fram 16. november 2010.

Forvaltning av Schengen-samarbeidet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011
° Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2011 (kompromiss med Rådet)
° Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visum-informasjonssystemene og Eurdac - Rådets 1. gangsbehandling 12.9.2011 (endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning - Utkast til meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.9.2011
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Utkast til kommisjonsvedtak lagt fram 16.9.2011
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram 16.9.2011

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 15.9.2011
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.9.2011
° Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011
° Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Litauen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011
° Særskilte beskyttelsestiltak overfor fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011.

Dyrefôr
Godkjenning av L. plantarum (NCIMB 30236) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2011
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2011
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2011
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2011
Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetning til avvente smågriser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 14.9.2011

Plantehygiene
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.9.2011
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011

Næringsmidler
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2011
° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.9.2011

MILJØ
° Seveso-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2011
° Markedsføring av biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.9.2011
° Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 15.9.2011
° Miljøvirkningsdirektivet (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2011
Restriksjoner på transport av avfall til Bulgaria (forlengelse) - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 9.9.2011
° EUs 6. miljøhandlingsprogram - Rapport fra Den norske EU-delegasjonen 12.9.2011 om Kommisjonens sluttevaluering

SELSKAPSRETT
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - EØS-komitevedtak notifisert av Norge 12.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011.
Et EU-direktiv fra 2009 innfører visse forenklinger for selskaper i en fusjonssituasjon. De nye reglene, som skal være gjennomført i nasjonal rett innen 30. juni 2011, åpner i visse tilfeller opp for forenklet rapportering, utvider adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen. EØS-komiteen vedtok i mars 2010 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket er ratifisert av de tre EFTA/EØS-landenes parlamenter og trer i kraft 1. november 2011. En norsk lov som gjennomfører direktivet, ble kunngjort 24. juni 2011.

° Årsregnskaper for de minste bedriftene - Rådets 1. gangsbehandling 12.9.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Rådets 2. gangsbehandling 12.9.2011 (endelig vedtak).
EUs ministerråd bekreftet 12. september 2011 et kompromiss fremforhandlet med Europaparlamentet og Kommisjonen om eurovignettdirektivet. Kommisjonen la i 2008 fram forslag til et fornyet rammeverk for å internalisere de eksterne kostnadene forbundet med veitransport. Europaparlamentet har gått inn for at luftforurensing og støy her skal inkluderes og at inntektene herfra må øremerkes reinvesteringer i grønne og/eller alternative transportmidler. Direktivet vil nå bli publisert i EU-tidende. To år senere skal det være gjennomført i nasjonal lovgivning og komme til anvendelse.

Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.9.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 14.9.2011

VARER
° Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU - Europaparlamentets samtykke 13.9.2011.
Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer med sikte på økning av handelen. Det er tidligere (2003) inngått én artikkel 19-avtale mellom Norge og EU. Norge og Europakommisjonen ble i januar 2010 enige om utkast til ny avtale etter nærmere tre års forhandlinger. Avtalen ble på EU-siden godkjent av Rådet 8. november 2010 og publisert i EU-tidende 10. november. Stortinget ga 5. april 2011 sitt samtykke til avtalen, mens Europaparlamentet samtykket til den 13. september 2011. Avtalen innebærer blant annet økte importkvoter inn til Norge på kjøtt og ost.
° Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Feiltoleranse for måleinstrumenter - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2011
° Bestemmelser om trykkutstyr - Kommisjonsmelding publisert i EØS-tillegget 15.9.2011