Europalov - uke 38/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 38/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.-20.9.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

ENERGI
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.9.2015.
Kommisjonen har lagt fram av rapport om erfaringene med direktivet om sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet. Formålet med direktivet er å redusere risikoen for store olje- og gassulykker i EUs farvann. Norge mener direktivet ligger utenfor EØS-avtalens geografiske område.

- Energimerkeforordningen - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.9.2015.
Danmark støtter Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G. Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2015
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2015
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.9.2015
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.9.2015 (beskatning)

FORSKNING, UTDANNING OG UNGE
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.9.2015.
En EU-rapport om situasjonen for unge i Europa viser at utdannings­nivået er høyere enn tidligere og at færre dropper ut av skolen. Likevel er nesten 9 millioner unge arbeidsløse og 27 millioner er nær fattigdoms­grensen eller risikere å falle utenfor i samfunnet. Rapporten viser hvordan EU og landene i Europa forsøker å løse de ulike utfordringene.

HANDELSFORENKLINGER
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 18.9.2015
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.9.2015

HELSE
- Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.9.2015
- Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.9.2015
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.9.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.9.2015
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - To fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 17.9.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - EØS-notat offentliggjort 17.9.2015
- Import av levende dyr og dyreprodukter fra New Zealand: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.9.2015
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Import og transitt av fjørfe of fjærfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
Veterinærattester for individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.9.2015
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - EØS-notat offentliggjort 15.9.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 16.9.2015

MILJØ
- ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.9.2015.
Et nytt EU-direktiv skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om det såkalte ILUC-direktivet (indirect land use change), som skal være gjennomført i EU-landene innen 10. september 2017. EØS/EFTA-landene starter nå en formel prosess med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen. Ifølge Klima- og miljødepartementets EØS-notat vil dette kreve en revisjon av produktforskriften. Handlingsplanen for norsk oppnåelse av fornybardirektivet må kanskje også oppdateres.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte paneler - EØS-notat offentliggjort 16.9.2015
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - Rådets 1. gangsbehandling 18.9.2015 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Omtale av EU-dom publisert av Klima- og miljødepartementet
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.9.2015. Se ENERGI (over) for nærmere omtale.

Plantevernmidler
- Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.201
- Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015

SELSKAPSRETT
- EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.9.2015

STATISTIKK
- Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.9.2015.
EU-domstolen har slått fast at passasjerer har rett til kompensasjon også når flyet blir forsinket eller innstilt på grunn av uforutsette tekniske feil. Det kan imidlertid gjøres unntak ved skjulte fabrikasjonsfeil som kan påvirke flysikkerheten, og ved sabotasje eller terrorhandlinger. Ifølge EU-domstolen skal kompensasjonen utgjøre mellom 250 og 600 euro, avhengig av flystrekningen. Bakgrunnen for dommen er en tvist mellom en nederlandsk statsborger og flyselskapet KLM i forbindelse med en 29 timers forsinkelse fra Quito i Ecuador til Amsterdam.

- Innføring av eCall-tjenesten - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 18.9.2015.
EUs system for automatisk varsling av en ulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral skal også innføres i Norge. EØS-komiteens gjorde vedtak om dette 10. juli, men saken krever lovendring og bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringens samtykke­proposisjon ble fremmet 18. september. Ved en ulykke vil det automatisk overføres opplysninger om sted og kjøretøystype til en alarmsentral samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet. Formålet er å ha alt på plass høsten 2017.

- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.9.2015