Europalov - uke 39/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.9.-2.10.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.8.2016.
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Kommisjonen har også lagt fram forslag til nye forordninger for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens Arbeidsmiljøorganet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.8.2016
- Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - EØS-notat offentliggjort 27.9.2016

ENERGI
- Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.9.2016
- Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lovproposisjon lagt fram av Finansdepartementet 30.9.2016.
Det europeiske finanstilsynssystemet ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. september med ikrafttredelse 1. oktober. Samtidig ble forordninger om alternative investeringsfond, shortsalg, OTC-derivater, sentrale motparter, transaksjonsregistre og kredittvurderingsbyråer innlemmet i avtalen. Stortinget ga i juni med over trefjerdedels flertall samtykke til regelverket og Finans­departementet kunngjorde nylig norsk lov om EØS-finanstilsyn. Også parlamentene i Liechtenstein og Island har forhåndsklarert EØS-innlemmelsen. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank (dette faktaarket), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko. I forbindelse med innlemmelsen av finanstilsynspakken har Finansdepartemnetet lagt fram en proposisjon om lovendringer som følger opp gjennomføringen av nytt EØS-regelverk på finansmarkedsområdet i norsk rett.

- Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2016
- Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Lovproposisjon lagt fram av Finansdepartementet 30.9.2016
- Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 30.9.2016
- AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Shortsalgforordningen: korrigering til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 30.9.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Shortsalgforordningen - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Lovproposisjon lagt fram av Finansdepartementet 30.9.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - Europaparlamentet avslo å samtykke til delegert kommisjonsforordning 12.9.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m. - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
- Gjødselforordningen (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 27.9.2016.
Europakommisjonen la i mars fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser. På nåværende tidspunkt har Mattilsynet derfor ikke konkludert med hvorvidt forslaget i sin helhet er EØS-relevant og akseptabelt.

HELSE
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser - Høringsutkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.9.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat - EØS-notat offentliggjort 27.9.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016

Næringsmidler
- Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Høring om endringer i det norske regelverket for konsekvensutredninger igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.9.2016.
Det reviderte miljøvirkningsdirektivet innebærer krav om endringer i nasjonalt regelverk knyttet til sanksjoner. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever dette endringer i både forskrift og plan- og bygningsloven. Videre mener KMD det er behov for å forenkle dagens regelverk når det gjelder hvilke planer som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredninger. Departementets endringsforslag er sendt på høring med frist til 2. desember.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.9.2016.
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016
- EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.9.2016
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 30.9.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bis(pentabromfenyl)eter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.9.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt - Høring igangsatt av Finansdepartementet 30.9.2016

STATISTIKK
- Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.9.2016
- Europeisk sosialstatistikk - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.9.2016

TRANSPORT
- EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.9.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om testing og kontroll av målesystemer og utslippsanordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2016
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.9.2016