Europalov - uke 41/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 412010 - Europalov - uke 41/2010

UKE 41/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.10-17.10.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Anvendelsen av EUs prinsipper om nærhet og proporsjonalitet i lovgivningen i 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010

ENERGI
Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.10.2010
° Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass - Rådets 1. gangsbehandling 11.10.2010 (endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Rådets 1. gangsbehandling 11.10.2010 (endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.10.2010
° EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010
° Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010
° Felles europeisk forskningssatsing på helse og ernæring - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010
° Felles europeisk forskningssatsing på landbruk, matvaresikkerhet og klimaendringer - Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.10.2010
° Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett - Dansk departementsvurdering ("supplerende grundnotat") offentliggjort 15.10.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2010

MATTRYGGHET
Unntaksbestemmelser for hingster i forbindelse med de olympiske leker i Storbritannia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.10.2010
Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjærkre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2010
° Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: lister og krav til utstedelse av sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2010
° Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2010
° Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 12.10.2010
° Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
EU-kontrollprogram for maksimalgrenseverdier av planevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2010
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2010

MILJØ
° Miljøansvarsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2010
Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2010
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2010
Om gjennomføringen av EUs strategi om dioksiner. furaner og polyklorerte bifenyler - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.10.2010
° Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2010
° Bruk av sulfurylfluorid (biocid) som insektsmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av koumatetralyl (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av fenpropimorph som trebeskyttelsesmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av indoxacarb (biocid) som insektsmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av thiacloprid som trebeskyttelsesmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av nitrogen (biocid) som insektsmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av disodium-tetraborate som trebeskyttelsesmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av bromadiolon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av alfakloralose (biocid) i rottegift - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av borsyre som trebeskyttelsesmiddel - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av aluminiumfosfid (biocid) i rottegift - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av disodium-octaborate-tetrahydrate i trebeskyttelsesmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Bruk av klorofacinon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Oppføring av flokumafen som et aktivt stoff (biocid) - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010
° Oppføring av tolyfluanid som et aktivt stoff (biocid) - Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010

SELSKAPSRETT
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - 14.10.2010
Grønnbok om EUs revisjonspolitikk - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 13.10.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Rådets 1. gangsbehandling 15.10.2010 (politisk enighet)
° Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020 - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 13.10.2010
° Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Rådets 1. gangsbehandling 11.10.2010 (endelig vedtak)
° Etterforsking og forebygging av flyulykker - Rådets 1. gangsbehandling 11.10.2010 (endelig vedtak)

VARER
EØS-relevant regelverk for vinsektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
Bestemmelser om kategorier av druevin, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
Kategorier av druevin, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.10.2010