Europalov - uke 41/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 41/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.10.-16.10.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Lovproposisjon fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet 14.10.2016.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til i sommer med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Arbeids- og sosial­departementet har nå fremmet et lovforslag om norsk gjennomføring. Forslaget innebærer nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 12.10.2016
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 7.9.2016

ENERGI
- EUs energiunion - Statsrapport publisert av Norges EU-delegasjon 13.10.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2016
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Reguleringstekniske standarder om utpeking av forvaltere for alternative investeringsfond - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Informasjonsforordningen om forvaltning av alternative investeringsfond: utfyllende bestemmelser om informasjon til EMSA - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om overenstemmelse mellom vurderingsmetoder - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om opplysninger ved søknad om registering og sertifisering - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Japan - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Hong Kong - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Singapore - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Mexico - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Argentina - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Avgifter som Den europeiske Verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) pålegger kredittvurderingsyråer - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2016
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.4.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.10.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2016

HELSE
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Mot et europeisk gigabitsamfunn - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.10.2016
- Handlingsplan for 5G i Europa - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.10.2016
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2016
- Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.10.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2016
- Opphavsrett i det digitale indre marked - Høring igangsatt av Kulturdepartementet 11.10.2016
- Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Høring igangsatt av Kulturdepartementet 11.10.2016
- Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Høring igangsat av Kulturdepartementet 11.10.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- VIS-forordningen: utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.10.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte: utvidelse for å inkludere havner og flyplasser (høring) - Andre høringsrunde igangsatt av Kommisjonen 13.10.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot spredning fra Norge av skrantesyke hos hjortedyr - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.10.2016.
Skrantesyke, en smittsom dødelige nevrologisk sykdom hos hjortedyr, ble påvist hos rein og elg i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. I sommer innførte Norge midlertidig forbud mot eksport av hjortedyr for å hindre spredning. For ikke å være avhengig av norsk lovgivning, ønsker Kommisjonen nå et EU-importforbud. I september drøftet landbruksminister Jon Georg Dale kampen mot skrantesyke med EUs matkommissær Vytenis Andriukaitis.

- Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
- Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.10.2016
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.10.2016
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 10.10.2016 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
- Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.10.2016
- Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport til Qatar - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016
EUs referanselaboratorium for caprioxvirus - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.10.2016
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.10.2016

Fôrvarer
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2016

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Pressemelding offentliggjort av Landbruks- og matdepartementet 8.10.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2016.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har informert Europakommisjonen at Norge vil akseptere EUs økologiregelverk fra 2007 og senere uten tilpasninger knyttet til sauefjøs og geografiske opphav. Kommisjonen vedtok i sommer at norsk økologisk laks ikke kan merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. For at regelverket skal kunne bli tatt inn i EØS-avtalen må også Island gi sitt samtykke. Island ønsker imidlertid også tilpassinger til regelverket, som nå utgjør over 30 EU-rettsakter. EU-institusjonene diskuterer på sin side en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Omtale publisert i Stoprtingets EU/EØS-nytt 12.10.2016.
- Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.10.2016

MILJØ
- EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri - EØS-notat offentliggjort 13.10.2016
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2016

Plantevernmidler
- Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2016
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2016
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2016

STATISTIKK
- Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien - Rådets 1. gangsbehandling 13.10.2016 (kompromiss med Europaparlamentet)
- EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.10.2016

TRANSPORT
- Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2016
- Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2016
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2016
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.10.2016
- Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2016
Høring om EU-regelverket for sikkerhet maritim transport - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.10.2016
- Sertifiseringssystem for screeningutstyr for flyplasser - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.10.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS-notat offentliggjort 14.10.2016