Europalov - uke 41/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 41/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.10.-14.10.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2018.
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som nå er vedtatt. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2018

FORBRUKERVERN
EUs forbrukerundersøkelse 2018 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2018*
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 12.10.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2018
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Høring igangsatt av Kommisjonen 10.10.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2018

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: korrigering av estisk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 13.10.2018

HELSE
Tobakksdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 8.10.2018
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 12.10.2018. Se omtale under MILJØ.

INDRE MARKED OG EØS
Sommertidsdirektivet: oppheving - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.10.2018.
Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil skje 31. mars 2019. Deretter kan landene selv bestemme om de vil ha fast sommertid eller tilbakestilling 31. oktober 2019 til fast vintertid. For å unngå fragmentering, skal landene likevel tilstrebe å harmonisere sine valg. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag, som nå foreligger. Forslaget baserer seg på en bred høring som viste stor oppslutning om avskaffelse av dagens sommertidsordning. Kommisjonen oppfordrer Rådet og Europaparlamentet til å behandle forslaget så raskt som mulig, med vedtak senest i april 2019. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein - Rådsbehandling 11.10.2018*
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om informasjonssystemet SIS - Rådsrekommandasjon vedtatt 11.10.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2018*
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018*
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018*

Plantesanitære forhold
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018*

Næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.10.2018*
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat - EØS-notat offentliggjort 10.10.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2018

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2018

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 12.10.2018.
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.10.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018*
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 10.10.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2018
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2018*
Biocidprodukter: om bakterier av familien Wolbachia og ikke-naturlig infiserte mygg for vektorkontroll - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2018*

Plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av malation i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2018*

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.10.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 8.10.2018

TRANSPORT
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 10.10.2018
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2018