Europalov - uke 4/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 42011 - Europalov - uke 4/2011

UKE 4/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.1-30.1.2011


• nye saker
° endrede saker

GENERELT

Filtrering på stadier i beslutningsprosessen
Europalovs oversiker over rettsakter på ulike områder kan nå filtreres på ulike stadier (behandlende organ) i beslutningsprosessen (se lenkene til "Rettsakter" under hvert område på Europalovs venstre kolonne). Dette kan være spesielt hensiktsmessig på områder hvor det er mange EØS-relevante rettsakter og hvor man f.eks. bare ønsker å se rettsakter som for tiden behandles i Europaparlamentet og Rådet. Filtrering på behandlende organ er nå mulig på alle 20 hovedområder, og vil etter hvert også bli aktivert på områdenes underkategorier.

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Videreutvikling av EUs indre marked for tjenester - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.1.2011.
Europakommisjonen varlser i en melding som ble lagt fram 27. januar 2011 at den vil utføre spesifikke kontroller i 2011 og 2012 av hvordan tjenestedirektivet praktiseres for utvalgte tjenestegrupper. Det vil blant annet bli sett nærmere på tjenesteytelser over landegrensene fra firmaer uten fast forretningssted. Basert på en gjensidig evaluering evaluering som nylig ble gjennomnført, vil Kommisjonen innlede diskusjoner med medlemsland hvor gjennomføringen av direktivet synes problematisk. Av meldingen går det fram at Kommisjonen i 2011 også vil foreta en grundig økonomisk vurdering av virkningene av tjenestedirektivet.

FINANSIELLE TJENESTER
° Defininsjoner vedrørende verdipapirfond - Høring igangsatt av Finanspartementet 28.1.2011
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Høring igangsatt av Finanspartementet 27.1.2011
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norsk forskrifte kunngjort 25.1.2011
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Høring igangsatt av Finanspartementet 28.1.2011
° Bekjempelse av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner - Rådets 1. gangsbehandling 24.1.2011 (endelig vedtak, kompromiss med EP)

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 24.1.2011.
I etterkant av en grønnbok la Europakommisjonen i oktober 2008 frem forslag til et rammedirektiv om forbrukerrettigheter. Direktivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. I forkant av Europaparlamentets 1. gangsbehandling, som er ventet avsluttet i april 2011, vedtok Rådet 24. januar 2011 en foreløpig holdning ("general approach") til direktivet. De to institusjonene vil trolig søke å finne fram til et kompromiss for å unngå en 2. gangsbehandling av direktivet.

FORSKNING OG UTDANNING
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi: forenklinger i kontraktbetingelsene - Kommisjonvedtak offentliggjort 24.1.2011
° Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.1.2011

MATTRYGGHET
Bruk av bisphenol A i tåteflasker til spebarn - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.1.2011
° Import av sperm fra svin fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 28.1.2011
° Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011
° Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011
Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011

MILJØ
EU-strategi for ressurseffektivitet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.1.2011.
Europakommisjonen la 26. januar 2011 fram det siste av sine syv flaggskip-initiativ, nemlig om bærekraftig utnyttelse av knappe ressurser. Strategien vil bli fulgt opp av spesifikke tiltak og handlingsplaner i 2011, inkludert veikart for energi og lavkarbon-økonomi fram mot 2050, en energieffektivitetsplan for 2020, en hvitbok om fremtidens transport, et veikart for et ressurseffektivt Europa, tiltak angående handel med råmaterialer og en ny biodiversitets-strategi for 2020. Ressurs- og miljøhensyn vil også sette sitt preg på kommende reformer av EUs landbruks-, fiskeri- og regionalpolitikk.

OFFENTLIGE INNKJØP
Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 27.1.2011.
EUs eksisterende regelverk for offentlige innkjøp stammer hovedsakelig fra 2004, da innkjøpsdirektivet og forsyningsvirksomhetdirektivet ble vedtatt. Europakommisjon la 27. januar 2011 fram en grønnbok hvor behovet for endringer av regelverket diskuteres. Kommisjonen peker blant annet på ønsket om enklere prosedyrer, spesielt med tanke på små og mellomstore bedrifter og kommuner, og fremme av offentlig innkjøp på tvers av landegrensene. Kommisjonen er også opptatt av at offentlige innkjøp skal medvirke til jobbskaping, innovasjon og vern av miljøet. Frist for kommentarer til grønnboken er satt til 18. april 2011.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2011.
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 25. januar 2011 et EØS-notat om endringene til avgiftsforordning for flysikrings­tjenester. Endringene utgjør et sentralt element i de effektiviserings­bestrebelsene som er bakgrunnen for Single Sky II-pakken. Ifølge EØS-notatet er yterne av flysikringstjenestene ofte rettslige eller faktiske monopolister. Mens den gjeldede forordning bygger på at tjenesteyternes faktiske kostnader skal legges til grunn, innenbærer endringene at offentlige myndigheter i stedet skal fastsettes en normkostnad som er utmålt med tanke på å nå overordnede mål om kostnadseffektiv drift av luftrommet.

EUs trans-europeiske transportpolitikk: planlegging og gjennomføring - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 19.1.2011
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.1.2011
° Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.1.2011
° Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.1.2011