Europalov - uke 4/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 42012 - Europalov - uke 4/2012

UKE 4/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.01.-29.01.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT>
EU/EØS-håndboken: oppdatert utgave 2012 - Omtale av håndboken publisert på UDs hjemmesider 24.1.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.1.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012
° Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.1.2012 om retten til betalt ferie
° Utestasjoneringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 23.1.2012

ENERGI
Regelverk knyttet til utvinning av skifergass i Europa - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 27.1.2012
Godkjenning av et sertifiseringssystem for bærekraftig produksjon av bioetanol - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 26.1.2012

FORBRUKERVERN
Personvernforordningen om behandling av persondata - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012
Se omtale under IT, telekom og medier.
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.1.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker - Norsk forskrift kunngjort 27.1.2012

HELSE
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 26.1.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Personvernforordningen om behandling av persondata - Forslag lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå skal diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Mens forslaget til forordning er merket EØS-relevant, gjelder dette ikke direktivforslaget. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern.

Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.1.2012
° Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Utkast av 18.1.2012 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 23.1.2012.
Se omtale under Næringspolitikk

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Se omtale under IT, telekom og medier

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte ved levering av tjenester generell økonomisk interesse - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 25.1.2012
° Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlige tjenester - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 25.1.2012
Konsultasjon om regional statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.1.2012

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015) - Omtale av Kommisjonens meddelelse publisert av Norges EU-delegasjon 23.1.2012
° Import av fugler - endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2012
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012
° Godkjenning av et japansk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012
° Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Handel med sæd fra storfestasjoner og -sædbanker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Import av storefesæd - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Dyreshelsemessige tiltak knyttet til bekjempelse av klassisk svinepest i Frankrike - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Tiltak mot klassisk svinepest: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Transport av hunder: beskyttelsestiltak mot infeksjoner av E. multilocularis - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til vaksinasjon mot rabies - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.1.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012

Plantehygiene
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 27.1.2012
Midlertidig markedsføring av frø fra arten Triticum durum Desf. - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 27.1.2012

Næringsmidler
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 26.1.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.1.2012
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling - Gjennomføringsrapporter lagt fram av Kommisjonen 26.1.2012
° Identifisering av bestemte matvareforsendelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Import av ferskt kjøtt fra Paraguay - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2012-2014) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
° Styrket offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.1.2012
Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina - Norsk forskrift kunngjort 24.1.2012
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2012

MILJØ
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.1.2012.
Europakommisjonen la 26. januar 2012 fram forslag til sammenstilling av stoffblandingsdirektiv 1999/45/EF og senere endringer av dette. I tillegg til kodifiseringen forslås den eksisterende komitologiprosedyren for endringsvedtak erstattet av den nye prosedyren for delegerte kommisjonsrettsakter.

° Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.1.2012
° EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.1.2012
° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.1.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - Dansk departementsvurdering offentliggjort 26.1.2011
° Konsultasjon om drivhusgassutslipp fra skip - Omtale av Kommisjonens konsultasjon publisert av Norges EU-delegasjon 23.1.2012
° Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.1.2012
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 20.1.2012

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
° IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Utkast av 18.1.2012 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 23.1.2012.
Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og til tilsyn med tjenesteytere. Europakommisjonen la 29. august 2011 fram forslag til en forordning om IMI. Forordningen tar blant annet sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Nærings- og handelsedepartementet sendte forslaget på høring 13. oktober 2011 med frist 30. november.

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19 - Utkast til kommisjonsforordning oversendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper - Høring igangsatt av Finansdepartementet 23.1.2012

STATISTIKK
° Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Gjennomføring av grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om USA - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2012.
En EU-forordning fra mars 2010 inneholder krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, bl.a. om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell og krav til teknisk utstyr. Den inneholder også en liste over tredjeland som oppfyller de samme kravene. Gjennom en endringsforordning som ble publisert i EU-tidende 4. november, inkluderes USA i denne listen.

° Direktivet om skipsutstyr (endring) - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak kunngjort 25.1.2012
° Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.1.2012

VARER
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.1.2012