Europalov - uke 4/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.01.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Tilleggspensjonsdirektivet - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 23.01.2015.
Regjeringen fremmet 23. januar 2015 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens beslutning i 2014 om innlemmelse av EU-direktivet om tilleggspensjoner i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.01.2015
- Trygdebestemmelser: overgangsperiode - EØS-notat offentliggjort 24.01.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 24.01.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Kompromiss med Europaparlamentet i desember 2014 bekreftet av Rådet 21.01.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.01.2015
- Shortsalg og kredittforsikring: korrigering til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.01.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.01.2015
- Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare: forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.12.2014

INDRE MARKED OG EØS
- Kommisjonens arbeidsprogram 2015 - Svensk departementsnotat offentliggjort 20.01.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.01.2015
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.01.2015
- Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.01.2015
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 16.01.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.01.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.01.2015
Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebhandling 07.01.2015
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 23.01.2015.
Regjeringen fremmet 23. desember 2015 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.01.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.01.2015

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.01.2015

Næringsmidler
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.01.2015
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 21.01.2015

MILJØ
Miljøindikatorer for varehandelen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.01.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 22.01.2015
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - EØS-notat offentliggjort 23.01.2015
- Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 20.01.2015
- Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.01.2015
- Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 21.05.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 23.01.2015.
Regjeringen fremmet 23. januar 2015 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens beslutning sist høst om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs planemiddelforordning fra 2009 og tilknyttede rettsakter. I følge regjeringen vil det nye regelverket fortsatt sikre et høyt beskyttelsesnivå i Norge. Innlemmelsen begrunnes med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 23.01.2015.
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) og dibutyl phthalate (DBP) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.01.2015
Godkjenning av det virksomme stoffet cerevisane i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.01.2015
Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.01.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.01.2015 (pengespill)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.01.2015
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.01.2015
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.01.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014 - EØS-notat offentliggjort 23.01.2015
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.01.2015